تعمید در مسیحیت

تعمید در مسیحیت

تعمید یکی از دو اصولی می باشد که عیسی مسیح برای کلیسا تعیین نمود. او قبل از صعودش به آسمان گفت:

متی 28(19-20

19 پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح ‌القدس تعمید دهید 20 و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده‌ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم!

این دستورات، مشخص می کند که کلیسا مسئول آموزش کلام عیسی مسیح، تربیت شاگردان و تعمید دادن آن شاگردان می باشد. این کارها باید در همه جا بین همه ملت های دنیا و تا آخر زمان انجام شوند. بنابراین، اگر بتوانیم یک دلیل محکم برای اهمیت تعمید نام ببریم این است که عیسی مسیح دستور آن را صادر کرده است.

تعمید عیسی توسط یحیی

تعمید قبل از به وجود آمدن کلیسا نیز انجام می شده است و اولین باری که در عهد جدید  از تعمید گفته شده است، مربوط به یحیی می باشد. یحیی کنار رود اردن، مردم را به توبه دعوت می کرد و از آنها می خواست به سوی خداوند برگردند زیرا ناجی که آنها منتظرش بودند یعنی عیسی مسیح در راه بود! هدف یحیی از تعمید این بود که مردم را متوجه گناهکار بودن خودشان بکند؛

زمانیکه یحیی تعمیددهنده مردم را در رود اردن تعمید می داد عیسی هم نزد او رفت و از وی خواست که او را هم تعمید دهد، هرچند عیسی گناهی نکرده بود که بخواهد به خاطر آن توبه کند، اما می خواست تعمید داده شود تا الگویی برای پیروانش باشد. عیسی هنگام تعمید کاملا به زیر آب رفت و زمانیکه از آب بیرون آمد، آسمان گشوده شد و روح القدس همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت، سپس ندایی از آسمان در رسید که: «این است پسر محبوبم که از او خشنودم.»

یحیی بعد از اینکه می بیند روح القدس بر عیسی فرود آمد می گوید خدایی که مرا فرستاده تا مردم را تعمید دهم به من گفته است زمانیکه دیدی روح القدس بر کسی فرود آمد بدان این همان کسی است که مردم را با روح القدس تعمید خواهد داد و اکنون شهادت می دهد که عیسی مسیح پسر خداست

 

  • البته باید بدانیم که تعمید یحیی با تعمید مسیحیان کاملا متفاوت است؛ تعمید یحیی فقط با این هدف انجام می شده که مردم متوجه شوند که گناهکارند و نیاز به توبه دارند ولی تعمید مسیحیان، در نام پدر و پسر و روح القدس انجام می شود

معنای تعمید

کلمه « تعمید» به معنای (رها شدن زیر آب) و به عنوان شستشو و یا پاک شدن است

تعمید در واقع سمبلی از مرگ مسیح، دفن شدن او و رستاخیزش از مردگان می باشد و همچنین، نشان دهنده مرگ ما در گناه و زنده شدن ما در مسیح می باشد. زمانیکه یک گناهکار، به عیسی مسیح ایمان می آورد، توبه می کند سپس تعمید می گیرد و گناهان او بخشیده می شود، به عبارت دیگر فرو رفتن در آب به معنی مردن در گناه است و بیرون آمدن از آب نشان دهنده بدن پاک و زندگی جدیدی است که به دنبال آن رستگاری و نجات خواهد بود

رومیان 6(4

پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همانگونه که مسیح به وسیله جلال پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم


تعمید نشان دهنده فرمانبرداری از عیسی مسیح می باشد. گرچه تعمید باعث بخشش گناهانمان می شود اما شرط لازم و تضمین کننده نجات نیست، بلکه نجات واقعی زمانی دریافت می شود که با تمام وجود و از اعماق قلب خود، عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده بپذیریم و به او ایمان بیاوریم، توبه کنیم و سپس تعمید بگیریم. پس از  تعمید، گناهانمان بخشیده می شود و دیگر نباید خود را به گناه آلوده کنیم و باید بدانیم که این تنها راه نجات و رستگاری است

همانگونه که حنانیا به پولس گفت 

اعمال 22(16

حال منتظر چه هستی؟ برخیز و تعمید بگیر و نام او را خوانده، از گناهانت پاک شو

 

 

 

 

درس های مرتبط