زندگینامه مسیحیان اولیه (11) آریوس

 1
1

زندگینامه مسیحیان اولیه (11) آریوس 

آریوس (250/256 336 بعد از میلاد مسیح در اسکندریه) از پدران اولیه کلیسا بود. وی بر این نظر بود که عیسی مسیح دارای مقام الوهیت نبوده و در مقامی پایین‌تر از خداوند قرار دارد. (به عبارت دیگر پسر و پدر در الوهیت با یکدیگر مشترک نیستند و پسر دون پدر است که این دیدگاه به آریانیسم مشهور است. او عیسی مسیح را خلق اول خداوند می‌دانست و معتقد بود همان فاصله‌ای که بین خدا و انسان است بین خدا و عیسی مسیح نیز هست. به هر صورت در آن زمان و پس از آن او طرفداران زیادی را به دست آورد. دیدگاه آریوس در شورای نیقیه با آنکه طرفدارانی داشت، (حدود 22 نفر) رای نیاورد و به عنوان یک عقیده کفرآمیز شناخته شد، که منجر به تهیه اعتقادنامه نیقیه گردید. آریوس در سال 336 میلادی به طرز عجیبی درگذشت به گونه‌ای که ناگهان کبد، طحال و بخشی از روده خود را بالا آورد. عده زیادی از پدران کلیسا مرگ او را معجزه ای به دلیل اعتقادات الحادی او خواندند. برخی مطالعات محققین، مرگ او را ناشی از مسمومیتش توسط مخالفینش می‌دانند.

اعتقادات آریوس در مورد کلمه

آریوس در مورد عیسی مسیح، کلمه و لوگوس (در فصل اول انجیل یوحنا) چنین اعتقادی داشت:

1) کلمه و پدر دارای ماهیت واحد نیستند.

2) کلمه موجودی مخلوق است.

3) تمام عالم از طریق او خلق شده‌است و لذا پیش از عالم و زمان او بوده ‌است.

4) آغازی بوده‌ است (آریوس از کلمه زمان استفاده نکرده‌ است) که کلمه وجود نداشت. پیش از آنکه از پدر منشعب گردد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*