اعتقادات مسیحیان اولیه در باره جنگ

این پیام قصد دارد تا در مورد آنچه که مسیحیان اولیه در مورد جنگ به آن اعتقاد داشتند صحبت کند. از میان تمامی بدی هایی که بشر باعث آن شده است شاید جنگ بزرگترینشان باشد. در حقیقت، فقط در قرن آخر، جنگ بیش از 70 میلیون نفر را کشت. بنابراین امروزه، مسیحیان متعهد و متفکر بیش از پیش از خود می پرسند چطور یک مسیحی باید به جنگ نگاه کند. برای روشن کردن این موضوع این پیام قصد دارد تا روی این که مسیحیان اولیه چطور به جنگ نگاه می کردند و ما امروزه چطور باید به جنگ نگاه کنیم تمرکز می کند.

دانلود متن کامل اعتقادات مسیحیان اولیه در باره جنگ PDF

 

درس های مرتبط