رشد روحانی در مسیحیت

خانه > رشد روحانی در مسیحیت

عهد جدید داستان عیسی مسیح، مسیح موعود و آغاز کلیسای او را بیان می کند. در آن، ما مژده پادشاهی خدا، تعالیم پادشاه خود، مکاشفه ماهیت و شخصیت خدا، و معنای پیروی از مسیح را می یابیم. ما امیدواریم که مطالعه ما از کتاب های عهد جدید به شما کمک کند تا محبت خدا را بیشتر درک کنید و او و دیگران را با تمام قلب، ذهن، روح و قدرت خود دوست داشته باشید.