دوازده شاگرد مسیح یا حواریون چه کسانی بودند

 مسیح
مسیح

ٍEnglish Version

دوازده شاگرد مسیح یا حواریون چه کسانی بودند

کلمه «شاگرد» به کسی گفته می شود که پیرو و در حال یادگیریست. کلمه «حواری» یعنی کسی که (برای انجام کاری) فرستاده شده است. وقتی عیسی بر روی زمین بود، دوازده پیرو او حواریون خوانده می شدند. دوازده شاگرد عیسی مسیح، از او پیروی می کردند، از او یاد می گرفتند، و بوسیله او آموزش داده می شدند. بعد از قیام و صعود او، عیسی شاگردان را بعنوان شاهدان بین مردم فرستاد (متی فصل 28 آیه های 18-20، اعمال رسولان فصل 1 آیه 8). آنها بعدا دوازده حواریون خوانده شدند. بهر حال، حتی وقتی عیسی هنوز بر روی زمین بود، لغت «شاگردان» و «حواریون» بصورت مترادف بکار می رفت.

اولین شاگردان/حواریون در انجیل متی فصل 10 آیه های 2-4 نوشته شده است «و نامهای دوازده رسول این است اول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس، یعقوب پسر زَبَدی و برادرش یوحنا، فیلیپُس و برتولما، توما و متی باجگیر، یعقوب بن حلفی و لبی معروف به تدی، شمعون قانوی و یهودای اسخریوطی که او را تسلیم کرد». کتاب مقدس همچنین دوازده شاگرد/حواریون را در انجیل مرقس فصل 3 آیه های 16-19 و انجیل لوقا فصل 6 آیه های 13-16 نام برده است. مقایسه این قسمتها از کتاب مقدس فرقهای کوچکی را در اسامی نشان می دهد. بنظر می آید تادئوس به اسم «یهودا پسر یعقوب» (لوقا فصل 6 آیه 16) و لبی (متی فصل 10 آیه 3) هم خوانده می شد. شمعون غیور به نام شمعون کنعانی هم خوانده می شد (مرقس فصل 3 آیه 18). جای یهودای اسخریوطی، که عیسی را تسلیم کرد، در بین دوازده حواری به متیاس داده شد (اعمال رسولان فصل 1 آیه های 20-26). بعضی از معلمان کتاب مقدس متیاس را حواری معتبری نمی دانند و پولس رسول را منتخب خدا برای جایگزینی یهودای اسخریوطی بعنوان دوازدهمین حواری می دانند.

دوازده شاگرد/حواریون مردان معمولی بودند که خدا از آنها بطور مافوق طبیعی استفاده کرد. در بین این دوازده نفر ماهی گیر، باج گیر، و شخص انقلابی دیده می شدند. در انجیل ها ثبت شده است که این دوازده پیرو عیسی مسیح دائما با نقص ها و چالش ها دست و پنجه نرم می کردند، و شک به سراغشان می آمد، اما بعد از اینکه شاهد قیام مسیح و صعود او به آسمان شدند، روح القدس آنها را به مردانی پر قدرت برای خداوند تبدیل کرد تا اینکه توانستند دنیا را دگرگون کنند (اعمال رسولان فصل 17 آیه 6). چرا این دگرگونی در آنها ایجاد شده بود؟ برای اینکه دوازده حواری با عیسی بوده اند (اعمال رسولان فصل 4 آیه 13). ایکاش این درباره ما هم گفته شود.

حواریون مسئولیت ابلاغ بشارت عیسی را به دیگر اقوام بنی اسرائیل پذیرفتند و مسیح بودن عیسی و بر حق بودن وی را تصدیق کردند و پس از زنده شدن دوباره و عروج عیسی به آسمان، طبق دستور او به سوی اقوام بنی اسرائیل در دیگر نقاط عالم پراکنده شدند و به ابلاغ بشارت(انجیل) او پرداختند. بر اساس متن «انجیل»یهودا اسخریوطی که از حواریون بشمار می‌رفت، خائن بود و عیسی مسیح را به سربازان رومی تسلیم نمود و از زمرهٔ حواریون مردود و مستحق لعن ابدی شد. «متیاس» جای وی را گرفت.
غربی‌ها حواریون را آپوستل (Apostle) می‌نامند. این کلمه از آپوستولو یونانی گرفته شده که به معنی «رسولان» می‌باشد و به همین علت مسیحیان به جای حواریون از اصطلاح «رسولان» استفاده می‌کنند.

 :پی نوشت

 اسامی حواریون مسیح

عنوان دوازده تن از یاران و شاگردان ویژهٔ عیسی مسیح است.
در انجیل متی باب ۱۰، لوقا باب ۶ و انجیل مرقس باب ۹ اسامی حواریون این چنین ذکر شده است:
شمعون پطرس
اندریاس، برادر پطرس
یعقوب پسر زبدی
یوحنا
فیلیپ
برتولما
توما
متی
یعقوب پسر حلفا
لبی معروف به تدی
شمعون قانوی یا شمعون غیور
یهودا اسخریوطی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*