تفسیر کتاب مقدس_ اول قرنتیان باب 8 و 9

formacao 1600x1200 como entender a segunda vinda de jesus 1
formacao 1600x1200 como entender a segunda vinda de jesus 1

اول قرنتیان باب 8 و 9

در این آیات پولس مشکلی را بیان می‌کند که درحال حاضر در زندگی های  ما وجود ندارد ولی شاید بتوانیم از او درس هایی یاد بگیریم.مردم آن زمان برای بت هایشان حیواناتی را قربانی می کردند و سپس حیوانات قربانی شده را می خوردند. سوالی که برای مسیحیان پیش می آمد این بود که آیا خوردن حیواناتی که برای این بت ها قربانی می شدند، گناه محسوب می شد یا خیر. بعضی از مسیحیان معتقد بودند که خوردن این قربانی ها گناه محسوب می‌شود و عده‌ای دیگر معتقد بودند چون چنین خدا هایی اصلاً وجود خارجی ندارد پس خوردن این قربانی ها هیچ گناهی ندارد.

1 قرنتیان 8(13-1) :

1 و اما در خصوص خوراک تقدیمی به بتها: می‌دانیم که «هم ما اشخاص دانایی هستیم.» اما دانش مایه تکبر است، حال آنکه محبت، بنا می‌کند. 2 آنکه گمان می‌کند چیزی می‌داند، هنوز چنانکه باید نمی‌داند. 3 اما آنکه خدا را دوست می‌دارد، نزد او شناخته شده است. 4 پس در خصوص خوردن خوراک تقدیمی به بتها، می‌ دانیم که در این جهان «بت چیزی نیست،» و « به‌ جز یک خدا، خدایی دیگر نیست.» 5 زیرا هرچند هستند آنان که خدایان خوانده می ‌شوند، چه در زمین و چه در آسمان  [چنانکه به ‌واقع نیز مردمان را (خدایان) بسیار و (خداوندان) بسیار است] 6 اما ما را تنها یک خداست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم؛ و تنها یک خداوند است، یعنی عیسی مسیح، که همه چیز به واسطه او پدید آمده و ما به واسطه او هستیم. 7 اما همه را این معرفت نیست. زیرا بعضی تا کنون چنان به بت ها خو‌ کرده‌اند که هنوز هم اگر چنین خوراک هایی بخورند، می ‌پندارند آن خوراک به ‌واقع تقدیم بت ها شده است؛ و از آنجا که وجدانشان ضعیف است، مُلَوّث می‌شود.» 8 خوراک، ما را به خدا نزدیک نمی‌ سازد»؛ نه با نخوردن بدتر می‌شویم، نه با خوردن بهتر. 9 اما مواظب باشید اختیار شما باعث لغزش ضعیفان نشود. 10 زیرا اگر کسی که وجدانی ضعیف دارد، تو را که در این باره از معرفت برخورداری، نشسته به غذا در بتخانه‌ای ببیند، آیا او نیز ترغیب نمی‌ شود خوراک تقدیمی به بت ها را بخورد؟ 11 بدین گونه، معرفت تو باعث هلاکت آن برادر ضعیف می‌شود که مسیح به ‌خاطرش مرد. 12 وقتی این چنین به برادران خود گناه می‌کنید و به وجدان ضعیفشان صدمه می‌رسانید، همانا به مسیح گناه می‌کنید. 13 از این رو، اگر خوراک سبب لغزش برادرم می‌شود، تا ابد گوشت نخواهم خورد تا باعث لغزش او نشوم.

در این آیات گفته شده اگر خوردن حیوانات قربانی شده برای بت ها باعث لغزش برادرانتان شود نباید از آنها بخورید. این خدا ها وجود خارجی ندارند بنابراین این حیوانات بیهوده قربانی می شدند. ما می‌دانیم که بت ها خدا نیستند ولی اگر کسی باور داشته باشد چنین خدا هایی وجود دارد و خوردن قربانی برایشان گناه محسوب می شود نباید از این قربانی ها بخورید ولی در کل با خوردن این قربانی ها، مرتکب گناهی نمی شویم چرا که عیسی گفته غذا نیست که شما را کثیف یا تمیز می کند.

عیسی در متی باب 15 و مرقس باب 7 توضیح می‌دهد که چیزی که شما می خورید شما را کثیف نمی کند بلکه چیزی که در قلبتان وجود دارد روحتان را فاسد می‌کند و اگر کنار کسی هستید که ممکن است با خوردن قربانی ها آنها را ناراحت کنید، از خوردن این قربانی ها اجتناب کرده و آنها را ناراحت نکنید. بعضی از مسیحیان معتقدند نباید الکل بخورند ولی خود عیسی شراب می نوشید و حتی معجزه ای دارد که آب را به شراب تبدیل می کند. نوشیدن الکل فقط زمانی که منجر به مستی شود گناه محسوب می شود ولی مسیحیانی که معتقدند نباید شراب بنوشند، به خاطر ناراحت نشدن وجدانشان نباید الکل بنوشند. همچنین پولس می گوید اگر گوشت گاو بخوری و برادرت ناراحت شود به خاطر برادرت تا آخر عمرت نباید گوشت بخوری. و ما باید حواسمان بیشتر به برادرمان باشد تا به آزادی خودمان. در رومیان باب 14 هم در این مورد صحبت شده است.

رومیان 14(1-23) و 15(1-6) :

1 کسی را که ایمانش ضعیف است، بپذیرید، بی‌آنکه درباره مسائل مورد تردید، حکم صادر کنید. 2 ایمان یکی به او اجازه می ‌دهد هر غذایی را بخورد، اما دیگری که ایمانش ضعیف است، فقط سبزیجات می‌خورد. 3 آن که همه چیز می‌خورد، نباید به آن که نمی ‌خورد به دیده تحقیر بنگرد؛ و آنکه همه چیز نمی‌خورد، نباید آن کس را که هر غذایی را می‌ خورد، محکوم کند زیرا خدا او را پذیرفته است. 4 تو کیستی که بر خدمتکار شخصی دیگر حکم می‌کنی؟ استوار ماندن یا فرو افتادن او به آقایش مربوط است و او استوار هم خواهد ماند زیرا خداوند قادر است او را استوار گرداند. 5 کسی یک روز را از دیگر روزها مقدستر می ‌شمارد؛ فردی دیگر، همه روزها را یکسان می ‌پندارد. هر کس در ذهن خودش کاملا متقاعد باشد. 6 آن که روزی خاص را مهم می ‌شمارد، برای خداوند چنین می‌کند. آنکه می ‌خورد، برای خداوند می ‌خورد، زیرا خدا را شکر می‌گوید و آنکه از خوردن می ‌پرهیزد، او نیز برای خداوند چنین می‌کند و خدا را شکر می‌گزارد. 7 زیرا هیچ‌یک از ما برای خود زندگی نمی‌کنیم و هیچ ‌یک از ما برای خود نمی‌ میریم. 8 اگر زندگی می‌کنیم، برای خداوند است و اگر می ‌میریم، آن نیز برای خداوند است. پس خواه زندگی کنیم، خواه بمیریم، از آن خداوندیم. 9 مسیح نیز به همین سبب مرد و زنده شد تا خداوند زندگان و مردگان باشد. 10 پس تو چرا برادر خود را محکوم می‌کنی؟ و تو چرا به برادر خود به دیده تحقیر می ‌نگری؟ زیرا همه ما در برابر مسند داوری خدا حاضر خواهیم شد. 11 چرا که نوشته شده است : « خداوند می‌گوید: به حیات خود قسم که هر زانویی در برابر من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد کرد.» 12 پس هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد. 13 بنابراین، بیایید از این پس یکدیگر را محکوم نکنیم. به جای آن، تصمیم بگیرید که هیچ سنگ لغزش یا مانعی در راه برادر خود مگذارید. 14 من در عیسای خداوند می‌دانم و متقاعد هستم که هیچ چیز به خودی خود نجس نیست اما اگر کسی چیزی را نجس می‌ شمارد، برای او نجس خواهد بود. 15 اگر با خوراکی که می ‌خوری برادرت را دردمند می‌سازی، دیگر بر پایه محبت رفتار نمی‌کنی. با خوراک خود، برادر خویش را که مسیح به ‌خاطر او مرد، هلاک مساز. 16 مگذارید در مورد آنچه شما نیکو می ‌شمارید، بد گفته شود. 17 زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، سلامتی و شادی در روح ‌القدس است. 18 هر که بدین طریق مسیح را خدمت کند، خدا را خشنود می ‌سازد و پذیرفته مردم نیز هست. 19 پس بیایید آنچه را که موجب برقراری صلح و صفا و بنای یکدیگر می ‌شود، دنبال کنیم. 20 کار خدا را برای خوراک خراب مکن! همه خوراک ها پاکند، اما خوردن هر خوراکی که باعث لغزش دیگری شود، عملی است نادرست. 21 بهتر آن است که از خوردن گوشت یا نوشیدن شراب یا انجام هر کار دیگر که باعث لغزش برادرت می‌شود، بپرهیزی. 22 پس عقیده‌ات را درباره این امور، بین خود و خدا نگاه دار. خوشا به حال کسی که به‌ خاطر آنچه نیکو می‌ شمارد، خود را محکوم نمی‌کند. 23 اما کسی که درباره خوردن خوراکی دچار تردید است، اگر آن را بخورد محکوم می ‌شود، زیرا با ایمان نخورده است و آنچه از ایمان نباشد، گناه است … 1 ما که قوی هستیم، باید ناتوانی های ضعیفان را متحمل شویم و در پی خشنودی خویش نباشیم. 2 هر یک از ما باید همسایه خود را خشنود سازد، در آنچه برای او نیکو باشد و باعث بنایش شود. 3 زیرا مسیح نیز در پی خشنودی خود نبود، چنانکه نوشته شده است: « توهین های اهانت‌کنندگان تو بر من فرو افتاده.» 4 زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است، برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدس می‌ بخشد، امید داشته باشیم. 5 اینک خدای بخشنده پایداری و دلگرمی به شما عطا کند که در انطباق با مسیح عیسی با یکدیگر همفکر باشید، 6 تا یکدل و یک‌زبان، خدا یعنی پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید کنید.   

چیزهایی وجود دارد که مردم به آنها معتقدند ولی کتاب مقدس هیچ اشاره ای به آنها نکرده است. بعضی از مسیحیان گیاه خوار هستند و بعضی دیگر هیچ مشروبی نمی نوشند گفته شده که یکی از حواریون عیسی هم گیاهخوار بوده است. بعضی دیگر از مسیحیان معتقدند که یک روز از نظر روحانی قوی تر از بقیه روزهاست و بعضی دیگر معتقدند که همه روزها مثل هم هستند. پولس می گوید همه این افراد با سلیقه ها و اعتقادات مختلف در کلیسا وجود دارند و کسی نباید کس دیگری را تحقیر یا قضاوت کند و باید بدانیم که تنها عیسی داور ماست و هدف ما باید این باشد که او را خوشحال کنیم نه خودمان را و برادرمان را که طرز فکر متفاوتی نسبت به ما در مورد غذا، نوشیدنی و یا روزهای خاص دارد را نباید قضاوت کنیم. همچنین باید حواسمان باشد به گونه ای زندگی نکنیم که برادرمان دچار لغزش شود؛ عیسی هم به گونه ای زندگی نکرد که خودش را خوشحال کند بلکه خودش را فدای بقیه کرد.عیسی مثالی هست که به ما یاد می دهد چگونه با برادرمان رفتار کنیم.

سوال

چرا در عهد جدید مانند عتیق دیگر قربانی کردن حیوانات انجام نمی شود؟

در کتاب عبرانیان خدا می گوید عیسی برای ما قربانی شد و ما دیگر نیازی نیست قربانی بدهیم. قربانی هایی که در عهد عتیق انجام می شده، پیشگویی هایی بوده که خدا میخواسته عیسی را قربانی کند ولی اکنون دیگر نیازی به قربانی کردن وجود ندارد و ما نباید قربانی کنیم. در کلیسا ها یهودیانی وجود داشتند که مسیحی شده بودند و می خواستند ختنه کردن و سایر قوانین موسی مانند نخوردن گوشت خوک و… را وارد مسیحیت کنند ولی حواریون خیلی واضح اعلام کردند که این قوانین مربوط به عهد عتیق بوده و در عهد جدید ما نیازی به قوانین موسی نداریم. با خواندن عبرانیان باب 7، 8 ، 9 و 10 متوجه می شوید که چرا عهد جدید جایگزین عهد عتیق شده است.

2 آیه زیر را مقایسه کنید :

رومیان 14(13) : بنابراین، بیایید از این پس یکدیگر را محکوم نکنیم. به جای آن، تصمیم بگیرید که هیچ سنگ لغزش یا مانعی در راه برادر خود مگذارید.

1 قرنتیان 5(12) : زیرا مرا چه کار است که درباره مردمان بیرون داوری کنم. ولی آیا داوری درباره آنان که در کلیسایند، بر عهده شما نیست؟

در رومیان گفته شده کسی را محکوم یا داوری نکنیم ولی در اول قرنتیان چیزی مخالف با رومیان می‌گوید؛ با توجه به اینکه هر دو آیه را پولس نوشته است چنین تناقضی چگونه توجیه می شود؟

به فردی که مرتکب گناه مشخصی می‌شود باید گوشزد کنیم که از آن گناه دست بکشد و اگر توجهی نکرد باید او را از کلیسا بیرون بیاندازیم ولی اگر فردی یک کار متفاوت با انجام می دهد مثلاً مشروب میخورد یا… که گناه محسوب نمی شود نباید او را قضاوت یا تحقیر کنیم.

1 قرنتیان 9(14-1) :

1 آیا آزاد نیستم؟ آیا رسول نیستم؟ آیا خداوندمان عیسی را ندیدم؟ آیا شما ثمره کار من در خداوند نیستید؟ 2 حتی اگر برای دیگران رسول نباشم، دست‌کم برای شما هستم؛ زیرا شما مهر تأیید رسالت من در خداوند هستید. 3 من در برابر آنان که درباره من به قضاوت می ‌نشینند، این چنین از خود دفاع می‌کنم. 4 آیا حق نداریم بخوریم و بنوشیم؟ 5 آیا حق نداریم همچون سایر رسولان و برادران خداوند و کیفا، همسر ایمانداری را همراه خود داشته باشیم؟ 6 و آیا تنها من و برنابا هستیم که باید برای تأمین معاش خود کار کنیم؟ 7 کیست که با خرج خود سربازی کند؟ کیست که تاکستانی غرس کند و از میوه‌اش نخورد؟ کیست که گله‌ای را شبانی کند و از شیر آن بهره‌ مند نشود؟ 8 آیا این سخنم سخنی صرفا انسانی است؟ آیا شریعت نیز چنین نمی‌گوید؟ 9 زیرا در شریعت موسی آمده که «گاوی را که خرمن می‌کوبد، دهان مبند.» آیا خدا در فکر گاوهاست؟ 10 آیا این را درباره ما نمی‌گوید؟ بله، به‌ یقین، این کلام برای ما نوشته شده است، زیرا هنگامی که کسی زمین را شخم می‌زند و یا خرمن می‌کوبد، باید امیدوار باشد که از محصول بهره‌ای برد. 11 اگر ما بذر روحانی در میان شما کاشتیم، آیا امر بزرگی است که محصولی مادی از میان شما برداشت کنیم؟ 12 اگر دیگران حق دارند که به لحاظ مادی حمایتشان کنید، آیا ما بیشتر حق نداریم؟ اما ما از این حق بهره نجستیم، بلکه به هر چیز تن دردادیم تا مانعی بر سر راه انجیل مسیح ننهاده باشیم. 13 آیا نمی‌دانید آنان که در معبد کار می‌کنند، خوراکشان از معبد تأمین می‌شود و نیز خادمان مذبح از آنچه بر مذبح تقدیم می‌شود، نصیبی می‌یابند؟ 14 به همین‌سان، خداوند حکم کرده است که معاش واعظان انجیل، از انجیل تأمین شود.

عیسی گفته کسانی که تمام وقتشان را صرف آموزش کتاب مقدس به دیگران می کنند، باید از این راه درآمد داشته باشند. به استثنا پولس و بارنابا، بقیه حواریون توسط کلیسا حمایت می شدند. خود پولس چادر ساز بوده است و با توجه به این که او حق چنین کاری را داشته اما این کار را انجام نداده است. پولس و بارنابا با این که تمام وقت کتاب مقدس را آموزش می دادند اما خودشان کار می کردند و امرار معاش می کردند. سخن عیسی مبنی بر حمایت کلیسا از کسانی که کتاب مقدس را آموزش می دادند مانند کسی است که باغ انگور دارد و از شراب یا انگورش استفاده می کند یا مانند چوپانی است که گوسفند دارد و از شیر و گوشت آن استفاده می کند یا مانند گاوی است که زمین را شخم می زند و اجازه دارد از علفی که روی زمین روییده بخورد. پولس و بارنابا با این که حق داشتند تحت حمایت کلیسا در بیایند اما این کار را نکردند چون نمی خواستند هیچ چیزی مانع گسترش کتاب مقدس شود.

1 قرنتیان 9(23-15) :

15 اما من از هیچ ‌یک از این حقوق بهره نگرفتم و این را نیز نمی‌نویسم تا در حقم چنین کنید. مرگ را بر آن ترجیح می‌دهم که کسی این مایه فخر را از من بگیرد. 16 زیرا اگر بشارت دهم مرا فخری نیست، چراکه ناگزیر از آنم؛ بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم!    17 زیرا اگر به اختیار این کار را انجام می ‌دادم، از پاداش برخوردار می ‌بودم؛ ولی اگر به اختیار نباشد، فقط انجام‌ وظیفه می‌کنم. 18 در این حالت، چه پاداشی می ‌توانم داشته باشم؟ تنها اینکه انجیل را به ‌رایگان بشارت دهم و از حق خود در آن بهره برنگیرم. 19 زیرا با اینکه از همه آزادم، خود را غلام همه ساختم تا عده‌ای بیشتر را دریابم. 20 نزد یهودیان چون یهودی رفتار کردم، تا یهودیان را دریابم. با آنان که زیر شریعتند همچون کسی که زیر شریعت است رفتار کردم تا آنان را که زیر شریعتند دریابم، هرچند خود زیر شریعت نیستم. 21 نزد بی‌ شریعتان همچون بی‌ شریعت رفتار کردم تا بی ‌شریعتان را دریابم، هرچند خود بدون شریعت خدا نیستم، بلکه مطیع شریعت مسیحم. 22 با ضعیفان، ضعیف شدم تا ضعیفان را دریابم. همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحو بعضی را نجات بخشم. 23 این همه را به ‌خاطر انجیل می‌کنم، تا در برکات آن سهیم شوم.

پولس با کار کردن امرار معاش می کرده چرا که نمی خواسته هیچ چیزی مانع گسترش کتاب مقدس شود. با اینکه او یک انسان آزاد بوده ولی خودش را وقف آموزش کتاب مقدس می کند تا بتواند کلام خدا را به همه مردم دنیا برساند و مثل یک یهودی، یهودی می شده و در جای دیگر مانند کسی که ایماندار نبوده رفتار می کرده تا بهتر بتواند افراد مختلف را به مسیحیت دعوت کند و در برکات انجیل سهیم شود.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*