تفسیرکتاب مقدس- اول قرنتیان باب2 و 3

HolyBible
HolyBible

اول قرنتیان باب 2 و 3

 

1 قرنتیان 2(1-16) :

1 من نیز ای برادران، هنگامی که نزد شما آمدم، با فصاحت و حکمت بشری نیامدم، آنگاه که راز خدا را به شما اعلام می‌کردم. 2 زیرا عزم جزم کرده بودم در میان شما چیزی ندانم جز عیسی مسیح، آن هم عیسای مصلوب. 3 من با ضعف، و با ترس و لرز بسیار نزد شما به سر بردم، 4 و پیام و وعظ من با کلمات گیرای حکیمانه بیان نشد، بلکه با برهانِ روح و قدرت، 5 تا ایمان شما نه بر حکمت بشری، بلکه بر قدرت خدا مبتنی باشد. 6 امّا در عین حال، ما در میان بالغان به بیان حکمت می‌پردازیم، امّا نه حکمتی که متعلق به عصر حاضر یا حکمرانان این عصر باشد که محکوم به زوالند، 7 بلکه حکمت خدا را بیان می‌کنیم که در رازی نهان بود و خدا آن را پیش از آغاز زمان، برای جلال ما مقرر فرمود. 8 امّا هیچ‌یک از حکمرانان عصر حاضر این حکمت را درک نکردند، زیرا اگر آن را درک کرده بودند، خداوندِ جلال را بر صلیب نمی‌کردند. 9 چنانکه آمده است: «آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.»  10 زیرا خدا آن را توسط روحِ خود بر ما آشکار ساخته، چرا که روحْ همه چیز، حتی اعماق خدا را نیز می‌کاود. 11 زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد، جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس، فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. 12 ولی ما نه روح این دنیا، بلکه روحی را یافته‌ایم که از خداست تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است، بدانیم. 13 و از همین سخن می‌گوییم، آن هم نه با کلماتی که آموختۀ حکمت بشری باشد، بلکه با کلماتی که روح می‌آموزد؛ و بدین ‌سان حقایق روحانی را با کلمات روحانی بیان می‌کنیم. 14 امّا انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی‌ پذیرد زیرا در نظرش جهالت است، و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست دربارۀ آنها تنها از دیدگاهی روحانی میسّر است. 15 امّا شخص روحانی دربارۀ همه چیز قضاوت می‌کند، ولی هیچ‌کس را یارای قضاوت دربارۀ او نیست. 16 «زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا به او مشورت دهد؟» ولی ما فکر مسیح را داریم.

در کتاب قرنتیان می بینیم که یونانی ها به دنبال دانش و یهودیان به دنبال معجزه هستند در این آیات پولس توضیح می دهد دانشی که ما داریم دانش انسانی نیست و دانش و حکمت خداوند است و می گوید خدا این حکمت و دانش را از طریق روح القدس بر ما آشکار کرده است و در نیمه دوم این باب در مورد روح القدس کامل توضیح می دهد. ما از این آیات در مورد روح القدس یاد می گیریم که ما هم روح این دنیا را داریم هم روح‌القدس را و روح خدا زمانی که در ما ساکن شود ما را راهنمایی می کند. روح انسان چیزی که در اعماق و درون انسان است را می داند ولی روح القدس چیزی که در اعماق خداوند است را می داند. این بدان معنی است که روحی که ما دریافت می کنیم یعنی روح القدس چیزهای عمیق مربوط به خداوند را میداند و ما فکر مسیح را داریم چون روح القدس درون ما زندگی می کند. پس مسیحیان حکمت دیگری را دارند، حکمتی جدا از آن حکمتی که تمام دنیا آن را قبول دارند.

اشعیا 11(1-3) :

1 نهالی از کُندۀ یَسا سر بر خواهد آورد، و شاخه‌ای از ریشه‌هایش میوه خواهد داد. 2 روح خداوند بر او قرار خواهد یافت، روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوّت، روح معرفت و ترس خداوند. 3 و لذت او در ترس خداوند خواهد بود. بر حسب آنچه به چشم بیند، داوری نخواهد کرد و بر وفق آنچه به گوش شنود، حکم نخواهد داد؛

این یک پیشگویی در مورد عیسی مسیح است یسا پدر داوود و داوود هم پدربزرگ یا جد عیسی است در این آیات گفته شده است که روح خدا بر او قرار خواهد گرفت و ما در هر چهار انجیل می خوانیم که هنگام تعمید گرفتن عیسی مسیح روح القدس بر او می نشیند. در این آیات تعدادی از صفات خداوند را توضیح می دهد و بین این صفاتی که معرفی کرده است صفت اولی که به آن اشاره شده است چیست؟ حکمت … پس اگر ما می‌خواهیم روح القدس را بشناسیم باید روی این آیات تمرکز کنیم چرا که به خصوصیاتی که روح القدس است دارد اشاره می کند.

ما اعتقاد داریم روح القدس به پیامبران الهام بخشید تا آنها کتاب مقدس را بنویسند و ما به خاطر این که کتاب مقدس با الهام از روح القدس نوشته شده به آن ایمان داریم و به عنوان یک شخص مسیحی روح خدا درون ما زندگی می کند و حکمت خدا را داریم.

یعقوب 1(1-8) :

1از یعقوب، غلامِ خدا و عیسی مسیح خداوند، به دوازده قبیله که در جهان پراکنده‌اند.

سلام! 2 ای برادرانِ من، هر گاه با آزمایش های گوناگون روبه‌رو می‌شوید، آن را کمال شادی بینگارید! 3 زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوتۀ آزمایشها، پایداری به بار می‌آورد. 4 امّا بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. 5  اگر از شما کسی بی ‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند، و به وی عطا خواهد شد. 6  امّا با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد، چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می‌شود. 7چنین‌کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت، 8 زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خویش ناپایدار.

در این آیات گفته شده است روح القدس درون ما زندگی می کند و اگر ما حکمت بیشتری می خواهیم باید از خداوند بخواهیم به ما حکمت بدهد، چون روح القدس منبع تمام حکمت هاست.

2 پطرس 1(16-21) :

16 زیرا آنگاه که ظهور پرقدرتِ خداوندمان عیسی مسیح را به شما اعلام می‌کردیم، از پی افسانه‌هایی که زیرکانه ابداع شده باشند نرفته بودیم، بلکه کبریای او را به چشم دیده بودیم. 17 زیرا از خدای پدر، جلال و اکرام یافت و سروشی از جلال کبریایی به او در رسید که، «این است پسر محبوبم که از او خشنودم.» 18 ما خود بر آن کوه مقدّس با او بودیم و آن سروش آسمانی را به گوش شنیدیم. 19 به علاوه، کلامِ بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می‌درخشد تا آنگاه که سپیده بردَمد و ستارۀ صبح در دلهایتان طلوع کند. 20 قبل از هر چیز، بدانید که هیچ وحیِ کتب مقدّس زاییدۀ تفسیر خودِ نبی نیست. 21 زیرا وحی هیچ‌گاه به ارادۀ انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح‌القدس از جانب خدا سخن گفتند.

ما در این آیات در مورد روح القدس یاد می گیریم که تمام کتاب مقدس با الهام از روح القدس نوشته شده و کتاب مقدس زاییده ذهن پیامبران نیست. در این آیات پطرس به مسیحیان می گوید به کتاب مقدس باید خیلی توجه داشته باشند چرا که کتاب مقدس مثل چراغی است که در مکانی تاریک می درخشد.

مزمور 119(96-105) :

96 برای هر کمالی حدی می‌بینم، اما فرمان تو بی ‌نهایت وسیع است! 97 شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم! تمامی روز تفکر من است. 98 فرمان تو مرا از دشمنانم حکیم‌تر می‌سازد، زیرا که همواره نزد من است. 99 از همۀ آموزگارانم خردمندتر گشته‌ام، زیرا که در شهادات تو تأمل می‌کنم. 100 از ریش‌سپیدان فهیم ‌تر شده‌ام، زیرا که احکام تو را نگاه می‌دارم. 101 پای خود را از هر راه بد بازداشته‌ام، تا کلام تو را نگاه دارم. 102 از قوانین تو روی نمی‌گردانم، زیرا تو خودْ مرا تعلیم داده‌ای. 103 کلام تو به مذاقم چه شیرین‌است، و به دهانم از عسل شیرین‌تر! 104 از احکام تو فهم را کسب می‌کنم، از این رو از هر راه دروغ بیزارم! 105 کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه من نور است.

چیزی که در مورد حکمت در این آیات یاد می گیریم این است که کلام خدا برای پاهای ما چراغ و برای راه ما نور است. بر طبق این آیات چگونه می توانیم حکمت بیشتری به دست بیاوریم؟ این نکته ی کلام خداوند است کسی که در حال نوشتن مزمور است عاشق کلام خدا است تمام شبانه روز را با کلام خداوند زندگی میکند. کلام خدا برای او مانند عسلی است که بسیار شیرین است با کلام خدا دیگر در تاریکی نمی لغزد و مانند نوری است که جلوی پای او را روشن می کند و نویسنده می گوید از همه آموزگارانش خردمند تر گشته است و از دشمنانش حکیم تر شده است زیرا کلام خدا را نگاه می دارد.

چه ارزشی برای کلام خدا قائل هستید و چقدر به دنبال کلام خداوند هستید؟

وقتی ما متوجه شویم روح القدس منبع تمام حکمت ها است آن موقع ارزش واقعی آن را متوجه می شویم و هر روز به دنبال حکمت میرویم. برای اینکه همیشه از افراد هم سن خود خردمند تر باشیم باید هر روز کلام خدا را مطالعه کنیم و از خدا بخواهیم حکمت بیشتری به ما بدهد.

 

1 قرنتیان 3(1-17) :

1 امّا من، ای برادران، نتوانستم با شما همچون اشخاص روحانی سخن بگویم بلکه همچون اشخاص نفسانی، یعنی مانند کسانی که در مسیح، کودکِ نوزادند. 2 من به شما شیر دادم نه گوشت، زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید، 3 چرا که هنوز نفسانی هستید. وقتی در میان شما حسد و جدال هست، آیا نشان آن نیست که نفسانی هستید و مانند انسانهای معمولی رفتار می‌کنید؟ 4 زیرا وقتی یکی می‌گوید: «من به پولس تعلق دارم،» و دیگری می‌گوید: «من متعلق به آپولس هستم،» آیا انسانهای معمولی نیستید؟ 5 مگر آپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که خدا به هر کدام وظیفه‌ای سپرده تا شما به واسطۀ ایشان ایمان آورید. 6 من بذر را کاشتم و آپولس آن را آبیاری کرد، امّا خدا بود که موجب رویش آن شد. 7 پس نه کارنده چیزی است و نه آبیاری‌کننده، بلکه فقط خدا که رویاننده است. 8آن که می‌کارد و آن که آبیاری می‌کند، هر دو یکی هستند و هر یک به فراخور محنتی که می‌کشند، پاداش خواهند یافت. 9 ما فقط همکارانی هستیم متعلق به خدا و شما مزرعه و ساختمانی متعلق به خدایید. 10 با فیضی که خدا به من بخشیده است، همچون معماری ماهر پِی افکندم و دیگری بر آن پِی، ساختمان می‌سازد. امّا هر کس باید آگاه باشد که چگونه می‌سازد. 11 زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند جز آن پِی که نهاده شده است، پِیِ دیگری بگذارد، و آن پیْ همانا خود عیسی مسیح است. 12 اگر کسی بر این پِی ساختمانی از طلا یا نقره یا سنگهای گرانبها یا چوب یا علف یا کاه بسازد، 13 کار هر کس آشکار خواهد شد، چرا که آن ’روز‘ همه چیز را ظاهر خواهد ساخت. زیرا آتش نتیجۀ کار را آشکار کرده، کیفیت کار هر کس را خواهد آزمود. 14 اگر کاری که کسی بر آن پِی بنا کرده است باقی بماند، پاداش خواهد یافت. 15 امّا اگر کار کسی بسوزد، زیان خواهد دید؛ و هرچند خودْ نجات خواهد یافت، امّا همچون کسی خواهد بود که از میان شعله‌های آتش جان به در برده باشد. 16 آیا نمی‌دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟ 17 اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا او را هلاک خواهد کرد؛ زیرا معبد خدا مقدّس است و شما آن معبد هستید.

در این آیات می بینیم که کلیسا به چند گروه تقسیم شده بود که عده ای می گفتند من به پولس تعلق دارم و عده ای دیگر می گفتند متعلق به آپولوس هستند و پولس از این رفتارها خیلی ناراحت می شود و می‌گوید ما همه اینجا خدمتکاریم که یکی میکارد و دیگری آبیاری می کند و… ولی فقط خداست که باعث می شود دانه رشد کند. از مثال مزرعه و ساختمان ‌سازی استفاده می‌کند و می گوید پایه آن ساختمانی که می سازیم عیسی مسیح است و هر کسی که کلیسا می سازد باید آن را بر پایه عیسی مسیح بنا کند نه چیز دیگری! و هر چیزی که می سازید توسط آتش امتحان و آزمایش می شود. کلیسای برخی از افراد آتش گرفته و می سوزد و کلیسای برخی دیگر سالم  باقی می ماند.

منظور از آتش در آیه 13 چیست؟ منظور همان آزمایش ها و امتحان هایی است که توسط خدا بر روی کلیسا انجام می شود.

کلیسا مانند یک ساختمان سنگی است که روح خدا درون آن زندگی می کند خدا هم در ما زندگی می کند هم در کلیسا و می گوید اگر کسی بخواهد کلیسا را نابود کند خدا آن شخص را نابود میکند و منظور از کلیسا ساختمان سنگی کلیسا نیست بلکه منظور آن آدمهایی است که درون کلیسا هستند.

1 قرنتیان 3(18-23) :

18 خود را فریب مدهید. اگر کسی از شما خود را با معیارهای این عصر حکیم می‌پندارد، برای اینکه حکیم باشد، باید جاهل گردد. 19 زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا جهالت است. چنانکه نوشته شده: «حکیمان را به تَرفند خودشان گرفتار می‌سازد.»   20 و باز نوشته شده است: «خداوند از اندیشه‌ورزی‌های حکیمان آگاه است و می‌داند که آنها بطالت محض است.» 21 پس دیگر کسی به انسانها فخر نکند. زیرا همه چیز متعلق به شماست، 22 خواه پولس، خواه آپولس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، خواه مرگ، خواه زمان حال و خواه زمان آینده، همه و همه از آنِ شماست 23 و شما از آنِ مسیح‌اید و مسیح از آنِ خداست.

پولس می‌گوید ما باید آرام باشیم و نباید در کلیسا تفرقه ایجاد کنیم برعکس باید به دنبال اتحاد باشیم  و به دنبال حکمت روحانی باشیم نه حکمت فیزیکی و باید پایه کلیسا بر روی عیسی مسیح باشد نه کس دیگری.

سوال: یعنی گروه های مختلف مانند ارتدکس و پروتستان و… مهم نیستند؟

خواسته خدا این است که کلیسا متحد باشد ولی خواسته شیطان دقیقاً برعکس آن است و شیطان به دنبال ایجاد تفرقه میان مسیحیان است. اینکه کلیسا به گروه های مختلفی تبدیل شود از ابتدا هم بوده و این خیلی خطرناک است.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*