تفسیر کتاب مقدس _ اول قرنتیان باب11

CHRIST2
CHRIST2

اول قرنتیان باب 11

 1قرنتیان  11(16-1

1 پس، از من سرمشق بگیرید، چنانکه من از مسیح سرمشق می‌گیرم. 2 شما را تحسین می‌کنم که در همه چیز مرا به یاد می‌آورید و سنتها را به همان شکل که به شما سپردم، حفظ می‌کنید. 3 اما می‌خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد است، و سر مسیح خداست. 4 هر مردی که سر پوشیده دعا یا نبوت کند، سر خود را بی ‌حرمت کرده است. 5 و هر زنی که سر نپوشیده دعا یا نبوت کند، سر خود را بی ‌حرمت کرده است؛ این کار او درست مانند این است که سر خود را تراشیده باشد. 6 اگر زنی سر خود را نمی ‌پوشاند، پس اصلا موهای خود را کوتاه کند؛ و اگر برای زن شرم‌آور است که موهایش را کوتاه کند یا بتراشد، پس باید سر خود را بپوشاند. 7 مرد نباید سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خداست؛ اما زن، جلال مرد است. 8 زیرا مرد از زن پدید نیامده، بلکه زن از مرد پدید آمده است؛ 9 و مرد برای زن آفریده نشده، بلکه زن برای مرد. 10 از همین رو، و به ‌خاطر فرشتگان، زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد. 11 با وجود این، در خداوند، نه زن از مرد بی ‌نیاز است، نه مرد از زن. 12 همانگونه که زن از مرد پدید آمد، مرد نیز به واسطه زن پدید می‌آید، اما پدیدآورنده همه چیز خداست. 13خود قضاوت کنید: آیا برای زن شایسته است که سر نپوشیده به درگاه خدا دعا کند؟ 14آیا طبیعت امور، خود به شما نمی‌آموزد که اگر مردی موی بلند داشته باشد، برای او شرم‌آور است، 15 اما اگر زنی موی بلند داشته باشد، مایه افتخار اوست؟ زیرا موی بلند به عنوان پوشش به زن داده شده است. 16 اما اگر کسی بخواهد آهنگی دیگر ساز کند، باید بگویم که ما را و نیز کلیساهای خدا را چنین رسمی نیست.

در اول قرنتیان پولس درباره مشکلاتی که در کلیسا وجود داشته صحبت می کند.

مشکلاتی مانند بی عفتی، متحد نبودن و یا اینکه مردم در کلیسا از یکدیگر شکایت می‌کردند … در این آیات پولس در مورد مشکل حجاب و پوشاندن سر موقع دعا و نبوت برای مردان و زنان صحبت می‌کند و از مردان و زنان مسیحی می‌خواهد که این تعلیمات را در کلیسا رعایت کنند. همچنین او در مورد ترتیب جایگاه ها در دنیای روحانی صحبت می کند و در آیه 3 می گوید سر هر زن، مرد … سر هر مرد، مسیح … و سر مسیح خدا است. پولس با اشاره به این که سر مسیح، خدا است به این اشاره می‌کند که پسر فرمانبردار و مطیع پدر است و پدر بود که پسر یعنی مسیح را به زمین فرستاد. پدر و پسر هردو ذات و ماهیت الهی دارند و مخلوق نیستند. با وجود اینکه ذات و ماهیت مسیح با خدا یکسان است ولی او از خدا پیروی می کند. به عبارت دیگر پسر و روح القدس از پدر نشات گرفته اند و پدر از آنها نشأت نگرفته است بنابراین یک ترتیب روحانی میان پدر، پسر و روح القدس وجود دارد. پولس با اشاره به ترتیب روحانی میان مسیح، مرد و زن میگوید هر مردی که با کلاه یا سرپوشیده دعا کند یا کسی را بشارت بدهد به مسیح بی حرمتی کرده است. همچنین هر زنی که سر نپوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را بی حرمت کرده است و رعایت این موضوع شامل همه زنان مسیحی هم مجرد و هم متاهل می شود. در کتابی مربوط به ترتولیان این آموزش ها نیز دیده می شود. پولس با ذکر 3 علت داشتن پوشش سر هنگام دعا و نبوت برای زنان را بازگو می‌کند.

در دلیل اول پولس توضیح می‌دهد که هنگام خلقت، زن از مرد به وجود آمده نه مرد از زن و این گفته های پولس به داستان پیدایش برمی‌گردد که ابتدا مرد(آدم) و سپس زن(حوا) خلق شد.

دومین دلیل پولس این است که زن برای مرد خلق شد نه مرد برای زن!

 پولس هنگام ذکر دلیل سوم فرشته ها را عنوان می کند ولی توضیح نمی دهد چرا به خاطر فرشته ها زنان باید هنگام دعا پوشش سر داشته باشند. سپس پولس برای اینکه جایگاه و ارزش زن ها را نشان بدهد و اعلام کند که زنان در مرتبه و جایگاه پایین تری نسبت به مردان قرار ندارند می گوید همه مردان از زنان متولد می شوند.

مردم آمریکا و اروپا معتقدند زنان نیازی به داشتن پوشش سر هنگام دعا و نبوت ندارند چرا که این یک سنت قدیمی مربوط به مردم شهر قرنتس بوده که آنها انجام می دادند ولی 3 دلیل پولس برای داشتن پوشش سر هنگام دعا و نبوت برای زنان مربوط به سنت قدیمی یا محلی نمی شود. دلیل اول و دومی که بازگو می‌کند به خلقت اولیه انسان برمی‌گردد که به همه مردم دنیا مربوط می‌شود و دلیل سوم را هم فرشته ها عنوان می کند که مطمئنا هیچ ربطی به سنت محلی مردم قرنتس نداشته است. پولس به مردم کلیسای قرنتس می‌گوید که همه زنان در کلیسا هنگام دعا پوشش سر دارند و از آنها هم می خواهد که این موضوع را رعایت کنند.

البته باید توجه داشت پولس از زنان خواسته فقط هنگام دعا پوشش سر داشته باشند و در زمان هایی که در حال دعا نیستند نیازی به داشتن پوشش سر ندارند و این یک سنت قدیمی در مسیحیت می باشد.

در دنیای امروزی بسیاری از کلیساها این موضوع را رعایت نمی‌کنند و این مشکلی بوده که قبلاً هم وجود داشته و به همین دلیل بود که پولس در مورد آن به کلیسای قرنتس نامه نوشت. این موضوع باید در کلیساها آموزش داده شود تا افرادی که قلب پاکی دارند از این آموزش ها مطلع شده و آنها را رعایت کنند.

یعقوب 1(23-22

22 به جای‌آورنده کلام باشید، نه فقط شنونده آن؛ خود را فریب مدهید! 23 زیرا هر کس که کلام را می ‌شنود اما به آن عمل نمی‌کند، به کسی ماند که در آینه به چهره خود می ‌نگرد.

در این آیات گفته شده که نباید فقط به کلام خدا گوش بدهیم بلکه باید کلام خدا را انجام هم بدهیم.

سوال

فلسفه لباس خاص راهبه ها چیست؟

راهبه ها در حال پیروی از یک سنت کلیسایی هستند و با داشتن پوشش یکسان سعی در حفظ اتحاد بین‌شان دارند. در گذشته بعضی از مسیحیان همیشه پوشش سر داشتند چرا که همیشه در حال دعا بودند.

پس فلسفه ای که پشت لباس راهبه ها وجود دارد این است که:

1) ازدواج نمی کنند زیرا می خواهند همه زمان شان را به خدا اختصاص بدهند.

2) همیشه پوشش سر دارند چرا که همیشه در حال دعا هستند.

3) لباس های ساده ای برای پوشش انتخاب می کنند زیرا کتاب مقدس گفته باید از لباس های ساده استفاده کنیم که جلب توجه نکنیم.

1 قرنتیان 11(22-17

17 اما در آنچه اینک به شما حکم می‌کنم، به هیچ روی تحسینتان نمی‌کنم، زیرا وقتی شما گرد ‌هم می‌آیید، به جای فایده باعث ضرر است. 18 نخست اینکه می ‌شنوم آنگاه که به عنوان کلیسا جمع می ‌شوید، در میان شما جداییها روی می‌دهد و این را تا اندازه‌ای باور می‌کنم. 19 شکی نیست که تفرقه‌ها نیز باید در میان شما باشد تا بدین‌گونه آنانی که اصالتشان به ثبوت می ‌رسد، در میان شما شناخته شوند. 20 زمانی که شما در یک جا گرد ‌هم می‌آیید، براستی برای خوردن شام خداوند نیست. 21 زیرا هنگام صرف غذا، هر یک از شما بی‌آنکه منتظر دیگران باشد شام خودش را می‌ خورد، به گونه‌ای که یکی گرسنه می ‌ماند، در حالیکه دیگری مست می‌ شود. 22 آیا خانه‌ ها برای خوردن و نوشیدن ندارید؟ یا اینکه کلیسای خدا را خوار می ‌شمارید و اشخاص بی ‌چیز را شرمسار می ‌سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا برای این کار تحسینتان کنم؟ به هیچ روی تحسینتان نخواهم کرد.

پولس در اول قرنتیان در مورد مشکلات مختلفی که در کلیسا وجود دارد صحبت می‌کند. در این آیات در مورد مشکلاتی که هنگام اجرای مراسم عشای ربانی در کلیسای قرنتس پیش آمده، صحبت می کند. پولس می‌گوید مردم قرنتس خودخواه هستند به گونه ای که هنگام خوردن غذا منتظر دیگران نمی شوند و هر کس شام خودش را می خورد و در آیه 21 می گوید برای بعضی ها غذایی برای خوردن باقی نمی ماند در حالیکه بعضی دیگر از پرخوری مست می‌شوند و از نبودن وحدت و محبت در کلیسا ناراحت است و با یاد آوری شام خداوند از آنها می‌خواهد که با این رفتار ناپسند برای اجرای عشای ربانی در کلیسا جمع نشوند چرا که این کار باعث محکومیت آنها از جانب خداوند می شود.

1 قرنتیان 11(34-23

23 زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم، که عیسای خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند، نان را گرفت 24 و شکر نموده، پاره کرد و فرمود: «این است بدن من برای شما. این را به یاد من به جای آورید.» 25 به همین ‌سان، پس از شام، جام را گرفت و فرمود: «این جام، عهد جدید است در خون من. هر بار که از آن می ‌نوشید، به یاد من چنین کنید.» 26 زیرا هرگاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید، مرگ خداوند را اعلام می‌کنید تا زمانی که بازآید. 27 پس هر که به شیوه‌ای ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود. 28 اما هر کس پیش از آنکه از نان بخورد و از جام بنوشد، خود را بیازماید. 29 زیرا هرکه بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است. 30 از همین روست که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و شماری هم خفته‌اند. 31 اما اگر بر خود حکم می‌کردیم، بر ما حکم نمی ‌شد. 32 پس آنگاه که خداوند بر ما حکم می‌کند، تأدیب می‌ شویم تا با دنیا محکوم نگردیم. 33 پس ای برادران من، چون برای خوردن گرد ‌هم می‌آیید، منتظر یکدیگر باشید. 34 اگر کسی گرسنه است، در خانه خود غذا بخورد تا گرد ‌هم آمدن شما به محکومیت نینجامد. در خصوص سایر چیزها نیز چون نزدتان آمدم، دستورات لازم را خواهم داد.

در آیه 27 می گوید : « اگر کسی به شیوه‌ای ناشایست نان و شراب عشای ربانی را بخورد و بنوشد نسبت به بدن و خون خداوند مجرم خواهد بود.» هر کسی باید به درون خودش نگاه کند و از خودش راضی باشد تا با حالتی شایسته از شام خداوند بخورد. عیسی در متی باب 5 می گوید اگر میان شما و برادرتان مشکلی وجود دارد و قصد قربانی دادن برای خداوند را دارید ابتدا مشکلتان را با برادرتان حل کنید سپس برای خداوند قربانی دهید. بنابراین منظور از حالت شایسته در عشای ربانی این است که اگر گناهی داریم باید آن را اعتراف و جبران کنیم و اگر با کسی مشکلی داریم باید آن را حل کنیم سپس نان عشای ربانی را بخوریم و شراب آن را بنوشیم.

کلیساهای مختلف، روش های خاص خودشان را هنگام اجرای عشای ربانی دارند. مثلاً بعضی از کلیسا ها هر هفته در حالی که بعضی دیگر ماهی یک بار این مراسم را اجرا می کنند. در کلیسای قرنتس رسم بر این بوده که روز اول هر هفته عشای ربانی را انجام می دادند چرا که در باور آنها روز یکشنبه( اول هفته) روز خاصی بوده است زیرا روز یکشنبه مسیح از مردگان برخاست. کاتولیک ها عشای ربانی را هر هفته انجام می دهند و در کل عشای ربانی یک سنت برای مسیحیان تلقی می شود.

اولین عشای ربانی دقیقا قبل از مصلوب شدن عیسی یعنی در شام ‌آخر اتفاق افتاد.

متی 26(29-17

17 در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند: «کجا می ‌خواهی برایت تدارک ببینیم تا شام پسخ را بخوری؟» 18 او به آنان گفت که به شهر، نزد فلان شخص بروند و به او بگویند: «استاد می‌گوید: « وقت من نزدیک شده است. می‌خواهم پسخ را در خانه تو با شاگردانم نگاه دارم.‌» 19 شاگردان همانگونه که عیسی گفته بود، کردند و پسخ را تدارک دیدند. 20 شب فرا رسید و عیسی با دوازده شاگرد خود بر سر سفره نشست. 21 در حین صرف شام، عیسی گفت: «آمین، به شما می‌گویم، یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.» 22 شاگردان بسیار غمگین شدند و یکی پس از دیگری از او پرسیدند: «من که آن کس نیستم، سرورم؟» 23 عیسی پاسخ داد: «آن که دست خود را با من در کاسه فرو می ‌برد، همان مرا تسلیم خواهد کرد. 24 پسر انسان همانگونه که درباره او نوشته شده، خواهد رفت، اما وای بر آن کس که پسر انسان را تسلیم دشمن می‌کند. بهتر آن می ‌بود که هرگز زاده نمی‌شد.» 25 آنگاه یهودا، تسلیم‌کننده وی، در پاسخ گفت: «استاد، آیا من آنم؟» عیسی پاسخ داد: «تو خود گفتی!» 26 چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: «بگیرید، بخورید؛ این است بدن من.» 27 سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: «همه شما از این بنوشید. 28 این است خون من برای عهد جدید که به‌ خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می ‌شود. 29 به شما می‌گویم که از این محصول مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدر خود، تازه بنوشم.»

در این آیات می خوانیم که عیسی و شاگردانش پس از اینکه شام عید پسخ رامی خورند عشای ربانی را اجرا می کنند. بعضی از کلیساها می گویند عیسی به شاگردانش در شام آخر گفته است این نان را بخورید زیرا بدن من است و این شراب را بنوشید زیرا خون من است پس آنها معتقدند نان و شراب واقعا بدن و خون عیسی می باشد ولی بعضی دیگر معتقدند نان و شراب تنها یک سمبل هستند.

کلیساهای کاتولیک معتقدند نان واقعا تبدیل به بدن عیسی و شراب تبدیل به خون عیسی می شود ولی کلیساهای پروتستان معتقدند که نان و شراب تنها سمبل بدن و خون عیسی می باشد. مسیحیان اولیه معتقد بودند که نان و شراب عشای ربانی یک نشانه از بره عید پسخ می‌باشد که وقتی بره را کشتند گوشت آن را خوردند و خون آن را به در مالیدند تا از آنها محافظت کند.

در آیات اول قرنتیان 11(29-30) گفته شده اگر کسی بدون تشخیص اینکه این نان و شراب بدن و خون خداوند است بخورد و بنوشد در واقع محکومیت خودش را خورده و نوشیده است و به همین دلیل است که بسیاری از افراد ضعیف و بیمار و بعضی دیگر در حال مرگ هستند. بنابراین با توجه به این آیات مشخص است نان و شراب برای مسیحیان اولیه چیزی بیشتر از سمبل بوده است.

یوحنا 6(32-35) (51-58

32 عیسی پاسخ داد: «آمین، آمین، به شما می‌گویم، موسی نبود که آن نان را از آسمان به شما داد، بلکه پدر من است که نان حقیقی را از آسمان به شما می‌دهد. 33 زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات می ‌بخشد.» 34 پس گفتند: «این نان را همواره به ما بده.» 35 عیسی به آنها گفت: « نان حیات من هستم. هر که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود و هرکه به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد … 51 منم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. هر کس از این نان بخورد، تا ابد زنده خواهد ماند. نانی که من برای حیات جهان می ‌بخشم، بدن من است.» 52 پس جدالی سخت در میان یهودیان درگرفت که « این مرد چگونه می ‌تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟» 53 عیسی به ایشان گفت: «آمین، آمین، به شما می‌گویم، که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید. 54 هرکه بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد، حیات جاویدان دارد و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید 55 زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. 56 کسی که بدن مرا می‌خورد و خون مرا می ‌نوشد، در من ساکن می ‌شود و من در او. 57 همانگونه که پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده‌ام، آنکه مرا می‌ خورد نیز به من زنده خواهد بود. 58 این است نانی که از آسمان نازل شد؛ نه مانند آنچه پدران شما خوردند و با این حال مردند؛ بلکه هر کس از این نان بخورد، تا ابد زنده خواهد ماند.»

در این آیات عیسی می‌گوید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید. عیسی می گوید بدن او غذای حقیقی و خونش آشامیدنی حقیقی است. یهودیان پس از شنیدن این سخنان درگیر جدالی سخت شدند زیرا متوجه سخنان عیسی نمی شدند. همچنین در یوحنا باب 3 گفته شده هیچ کسی نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند مگر اینکه از آب و روح دوباره متولد شود و در این آیات عیسی می‌گوید هیچ کسی نمی‌تواند حیات جاودان را ببیند مگر اینکه خون و بدن من را بخورد.

مسیحیان اولیه متوجه می شدند که تولد از آب و روح همان تعمید است همچنین آنها باور داشتند منظور عیسی از خوردن بدن و نوشیدن خون او این است که زمانیکه مسیحیان نان و شراب عشای ربانی را می خورند در واقع بدن عیسی آنجا حضور دارد. مسیحیان اولیه معتقد بودند عیسی همان بره عید پسخ در کتاب خروج است. آنها می‌گفتند همانگونه که پدران ما هنگام عبور از دریا تعمید داده شدند ما هم تعمید می گیریم و همانطور که پدرانمان منا یعنی غذای روحانی را خوردند ما هم عشای  ربانی را می خوریم و خداوند عشای ربانی را برای ما فراهم کرده است تا در صحرا بخوریم. عشای ربانی برای مسیحیان اولیه بسیار مهم بوده است و هر هفته آن را اجرا می‌کردند.

سوال

در شام آخر عیسی نان را تکه تکه کرد و به شاگردانش داد و گفت این بدن من است زیرا قرار بود بدنش پر از زخم شود و شراب را انتخاب کرد و گفت این خون من است زیرا قرار بود خون زیادی از دست بدهد. آیا این یک پیشگویی از طرف عیسی بوده است؟

هم پیشگویی و هم فرمان بوده است. پیشگویی که این اتفاق خواهد افتاد و خون من برای گناهان شما خواهد ریخت و فرمان اینکه بعد از من این کار را انجام بدهید.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*