پیشگویی های غربی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » Why Believe In Jesus Prophecies » Intro To Prophecies |  سپتامبر 16, 2020

 پیشگویی های غربی عهد عتیق در مورد

مصلوب شدن عیسی مسیح 

در کتاب مقدس دو نوع پیشگویی وجود دارد، پیشگویی های شرقی و پیشگویی های غربی

پیشگویی های غربی مثل اشعیا باب 53 است که خیلی واضح می گوید در آینده چه اتفاقاتی می‌افتد و پیشگویی های شرقی بیشتر یک داستان را روایت می کنند که به نوعی با تمثیل اعلام می کند این اتفاق خواهد افتاد.

داستان ملکیصدق یک نمونه از پیشگویی های شرقی است که هر قسمت از داستان ملکیصدق نشان دهنده یک پیشگویی در مورد عیسی مسیح است یا با دقت به جزئیات داستان عید پسخ متوجه می شویم پیشگویی در مورد زندگی عیسی است؛ به این دلیل به آنها پیشگویی های شرقی می گویند زیرا این داستان‌ها برای مردم شرق مثل ایران، هند و... آشناتر هستند ولی در پیشگویی های غربی خیلی واضح در مورد اتفاقاتی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد صحبت می کند. پیشگویی ها را به دو دسته شرقی و غربی در زمان امپراطوری روم تقسیم کردند و تمام پیشگویی ها مانند بره عید پسخ، قربانی کردن اسحاق، مار برنجین و... پیشگویی های شرقی بودند که یک داستان بودند ولی در اصل چیز دیگری را نمایان می کردند.

چند نمونه از پیشگویی های غربی در مورد مصلوب شدن عیسی 

پیشگویی اول

اولین پیشگویی در اشعیا باب 53 است. در کتاب اعمال رسولان باب 8 شخصی به نام خواجه حبشی در حال خواندن اشعیا است ولی آن را متوجه نمی شود فیلیپس به او می گوید چیزی که می خوانی را متوجه می شوی؟ و او پاسخ می ‌دهد نه، متوجه نمی شوم و می خواهم کسی آن را برای من توضیح بدهد. آیا تو میدانی این آیات در مورد چه کسی صحبت می کند؟ چه کسی اینگونه رنج می کشد؟ خود اشعیای نبی است یا شخص دیگری؟ و فیلیپس سوار ارابه خواجه حبشی می شود و برای او توضیح می دهد این در مورد عیسی است و او را بشارت می دهد در میانه راه خواجه حبشی به فیلیپس می گوید صبر کن، پیاده می ‌شود و در دریاچه ای که نزدیکشان بوده است تعمید می گیرد. این مثال دیگری است که یک نفر با کمک عهد عتیق ایماندار شده است.

اشعیا 52(13-15) و 53(1-12

13اینک خادم من کامیاب خواهد شد و به جایگاهی بس والا و رفیع رسیده، سرافراز خواهد گردید. 14 چنانکه بسیاری از او در حیرت شدند - چراکه ظاهرش چنان تباه شده بود که دیگر به انسان نمی ‌مانست، و چهره‌اش چنان مخدوش که دیگر به بنی‌آدم شبیه نبود 15 به همان‌سان او اقوام بسیار را تطهیر خواهد کرد، و پادشاهان به سبب او دهان خود را خواهند بست. زیرا آنچه را که بدیشان گفته نشده بود، خواهند دید، و آنچه را نشنیده بودند، درک خواهند کرد. ... 1 چه کسی پیام ما را باور کرده، و بازوی خداوند بر کِه مکشوف گشته است؟ 2 زیرا در حضور وی چون نهال، و همچون ریشه‌ای در زمینِ خشک خواهد رویید. او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم، و نه ظاهری که مشتاق او باشیم. 3 خوار و مردود نزد آدمیان، مرد دردآشنا و رنجدیده. چون کسی که روی از او بگردانند، خوار گشت و به حسابش نیاوردیم. 4 حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب، و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. 5 حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می‌یابیم. 6 همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم، و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد. 7 آزار و ستم دید، اما دهان نگشود؛ همچون بره‌ای که برای ذبح می‌برند، و چون گوسفندی که نزد پشم‌برنده‌اش خاموش است، همچنان دهان نگشود. 8 با محاکمه‌ای ظالمانه برده شد؛ چه کسی از نسل او سخن تواند گفت، زیرا او از زمین زندگان منقطع شد، و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟ 9 گرچه هیچ خشونت نورزید، و فریبی در دهانش نبود، قبرش را با شریران تعیین کردند، و پس از مرگش، با دولتمندان. 10 اما خواست خداوند این بود که او را لِه کرده، به دردها مبتلا سازد. چون جان خود را قربانی گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد، و ارادۀ خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید. 11 ثمرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. خادم پارسای من به معرفت خود سببِ بسیاری را پارسا خواهد گردانید، زیرا گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد کرد. 12 بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد، و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد. زیرا جان خویش را به کام مرگ ریخت، و از خطاکاران شمرده شد؛ او گناهان بسیاری را بر دوش کشید، و برای خطاکاران شفاعت می‌کند.

نکاتی را در این داستان می بینیم که به زندگی عیسی مسیح شباهت دارد. این آیات توضیح می دهد یک نفر به خاطر گناهان بقیه رنج می کشد و می میرد. در آیه 9 می‌گوید همراه با دو شخص گناهکار مصلوب می شود، دو دزد! و برای دفن کردنش یک نفر به نام یوسف که شخصی ثروتمند بوده است عیسی را در آرامگاه خانوادگیش دفن میکند. وقتی پطرس می‌گوید که یک نفر به خاطر گناهان ما مرد، پیشگویی اشعیا که 700 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است را به ما یادآوری می کند.

پیشگویی دوم 

مزمور 22(1-19

1ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی و از نجات من و سخنان فغانم دوری؟ 2 ای خدای من، همۀ روز فریاد برمی‌کشم و اجابت نمی‌کنی؛ همۀ شب نیز، و مرا خاموشی نیست! 3 اما تو قدوسی، ای که بر سرودهای ستایشی اسرائیل جلوس فرموده‌ای. 4 بر تو پدران ما توکل کردند آری، بر تو توکل کردند و ایشان را رهایی بخشیدی. 5 نزد تو فریاد برآوردند و خلاصی یافتند؛ بر تو توکل کردند و شرمنده نگشتند. 6 اما من کِرمی بیش نیستم و انسان نِی! عار آدمیانم و تحقیرشدۀ قوم! 7 هر که بر من می‌نگرد ریشخندم می‌کند؛ دهان کج می‌کنند و سر جنبانیده، می‌گویند: 8 «بر خداوند توکل دارد! پس بگذار او خلاصی‌اش دهد! اگر به او رغبت دارد، رهایی‌اش بخشد!» 9 اما تو مرا از شکم مادر بیرون آوردی، و از شیرخوارگی اطمینانم بخشیدی! 10 از تولد بر تو افکنده شدم؛ از شکم مادرم، خدای من تویی. 11 از من دور مباش، زیرا که تنگی نزدیک است و کسی نیست که یاری کند. 12 گاوان نرِ بسیار دور مرا گرفته‌اند، گاوان تنومندِ باشان احاطه‌ام کرده‌اند. 13 دهان خویش به فراخی بر من گشوده‌اند، چون شیران درّندۀ غرّان. 14 همچون آبْ ریخته می‌شوم، و استخوانهایم جملگی از هم گسیخته ا‌ست. دل من چون موم در اندرونم گداخته شده است. 15 قوّتم چون تکه سفالی، خشکیده است؛ و زبانم به کامم چسبیده! مرا به خاک مرگ نشانده‌ای. 16 سگان مرا احاطه کرده‌اند؛ دستۀ اوباش گِردَم حلقه زده‌اند؛ دستها و پاهایم را سوراخ کرده‌اند! 17 می‌توانم همۀ استخوانهایم را بشمارم. آنان خیره بر من چشم دوخته‌اند. 18 جامه‌هایم را میان خود تقسیم کرده‌اند و بر تن‌پوش من قرعه افکنده‌اند. 19 اما تو ای خداوند، دور مباش! ای قوّت من، به یاری‌ام بشتاب!

مزمور داوود تقریباً هزار سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است. زمانی که مزمور نوشته شد، در دنیا چیزی به نام مصلوب کردن وجود نداشت ولی در این آیات مصلوب کردن را توضیح می‌دهد.مردم اطراف او جمع شدند و دست و پاهایش سوراخ شده است و او با دشمنانش محاصره شده است که او را مسخره می کنند و بدن او به قدری از بین رفته است که استخوان هایش قابل شمارش است. مزمور باب 22 با این آیه شروع می شود : «خدای من خدای من، چرا مرا وا گذاشتی؟» این جملاتی است که عیسی زمانی که روی صلیب بود به زبان آورد. عیسی از مزمور استفاده می کند، برای این که این پیشگویی را کامل نشان دهد، حتی می گوید به تن پوشم قرعه افکندند چرا که لباس های عیسی را پاره می کنند و هر قسمت آن را با قرعه بر می دارند.

مزمور 69(21-22

21 به جای خوراک، مرا زرداب دادند و چون تشنه بودم، سرکه‌ام نوشانیدند. 22 باشد که سفرۀ ایشان، پیش رویشان، دامی گردد و چون در صلح و صفا به سر می‌برند، تله باشد.

در آیه 21 می گوید : «به جای خوراک مرا زردآب دادند و چون تشنه بودم، سرکه ام نوشانیدند.» این کاری بود که وقتی عیسی روی صلیب بود انجام دادند. این هم یک پیش گویی از مزمور داوود است که هزار سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است.

 

وقتی ما این پیشگویی ها که در تاریخ های مختلف این یعنی 750 ، 1000 و 1400 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده‌اند را کنار یکدیگر قرار می دهیم، می‌ بینیم که مصلوب شدن عیسی را با جزئیات کامل توضیح می دهد. پسر مورد علاقه خدا که به مرگ محکوم شده است باید چوب قربانی سوزش را به محل قربانی حمل کند. دست و پاهایش سوراخ شده و به صلیب میخکوب شده است و لباس هایش را پاره می کنند و بر آن قرعه می افکنند. عیسی می‌گوید: «خدایا خدایا چرا مرا وا گذاشتی؟» و زمانی که عیسی روی صلیب است  به او زردآب و سرکه می دهند که بخورد.

زمانیکه توسط دشمنانش محاصره شده است دیگران به او تهمت می زنند، با اینکه او یک شخص بی گناه بوده است به خاطر گناهان بقیه در حال رنج است و در نهایت هم به خاطر این اتفاق می میرد و در آرامگاه یک شخص ثروتمند دفن می شود. عیسی دستانش را بالا نگه میدارد در حالی که در هر طرفش یک نفر قرار دارد تا بتواند پیروزی را کسب کند. تمام این چیز ها طبق نقشه قبلی خداوند، همانطور که در پیشگویی های عهد عتیق دیدیم اتفاق افتاده است.

لوقا 24(40-48

40 این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. 41 آنها از فرط شادی و حیرت نمی‌توانستند باور کنند. پس به ایشان گفت: «چیزی برای خوردن دارید؟» 42 تکه‌ای ماهی بریان به او دادند. 43 آن را گرفت و در برابر چشمان ایشان خورد. 44 آنگاه به ایشان گفت: «این همان است که وقتی با شما بودم، می‌گفتم؛ اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا و مزامیر دربارۀ من نوشته شده است، باید به حقیقت پیوندد.» 45 سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدّس را درک کنند. 46 و به ایشان گفت: «نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوّم از مردگان بر خواهد خاست، 47 و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همۀ قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. 48 شما شاهدان این امور هستید.

در آیه 31 می گوید : « در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد و او را شناختند اما در دم از نظرشان ناپدید گشت.» عیسی پس از رستاخیزش بر شاگردانش ظاهر می شود و پیشگویی ها را دوباره به آنها توضیح می دهد و به شاگردانش می گوید که تمامی چیزهایی که موسی در تورات یا در مزامیر و در کتب انبیا گفته شده است باید به حقیقت بپیوندد و ذهن شاگردانش را باز می کند تا آنها هم کلام را متوجه شوند : « اینکه عیسی باید رنج می کشید و بعد در روز سوم از مردگان بر می خواست!»

 

 

داوود در مزمور باب 22 این جملات را در حال راز و نیاز با خدا گفته است یا به عنوان پیشگویی گفته است؟

داوود هم پادشاه بود هم یک پیامبر؛ در مزمور باب 2 آیه 2 می‌گوید : «پادشاهان زمین به صف می شوند و فرمانروایان به مشورت می نشینند، بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او!» و در مزمور باب 16 می‌گوید : «جانم را در هاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سر سپرده تو فساد ببیند.» پطرس در روز پنطیکاست در اعمال باب 2 از مزمور نقل قول می کند و می گوید داوود هزار سال است که مرده است و بدن او فاسد شده است پس این سخنان نمی‌تواند در مورد داوود باشد و باید در مورد نوادگانش باشد. خیلی اوقات داوود وقتی صحبت می کند در واقع در حال پیشگویی از آینده است ولی به گونه ای صحبت می کند که در مورد خودش است و پطرس می گوید داوود در مزمور باب 16 در حال پیشگویی از عیسی مسیح است.

کتاب های مزمور و اشعیا پیشگویی های زیادی دارند.

 

 

عیسی زمانی که روی صلیب است چرا می گوید : «خدایا چرا مرا وا گذاشتی؟» آیا خدا او را رها کرده بود؟

این جمله شروع مزمور باب 22 است، کسی که در حال صحبت از بدبختی ها و فلاکت هایش است ولی در آخر مزمور با پیروزی روبرو می شود. مزمور در واقع اشعاری برای ستایش خداوند هستند و یک ایده وجود دارد که عیسی اولین بیت شعر را خوانده است و بقیه اش را مردم می‌دانند و ایده دوم این است که عیسی واقعا احساس تنهایی می کرده است.

 

 

 هدف عیسی از آمدن به زمین چه بود؟

عیسی به دلایل مختلفی به زمین آمد در اول یوحنا گفته شده که عیسی آمد تا کارهای شیطان را نابود کند و آمد تا راه ورود به پادشاهی خداوند را برای همه باز کند نه فقط یهودیان! عیسی گفته است من برای افراد صالح نیامده‌ام بلکه برای افراد گناهکار آمدم تا آنها را به توبه دعوت کنم. همچنین گفته شده که عیسی آمد تا ما را بازخرید کند و از بردگی شیطان نجات بدهد، مانند بره ای که در مصر باید کشته می شد تا مردم از فرشته مرگ نجات پیدا کنند خون عیسی هم ما را نجات داد.

 

 

 

 

چرا عیسی انقدر زود رفت؟

خدا در اول عبرانیان می‌گوید در طول تاریخ از طریق پیامبران با ما صحبت کرده است ولی در نهایت عیسی را فرستاد تا ما بتوانیم او را ببینیم و بشناسیم.

 

یوحنا 16(5-15) :

5 «اکنون نزد فرستندۀ خود می‌روم، و هیچ ‌یک نمی‌پرسید،«کجا می‌روی؟» 6 امّا به سبب شنیدن سخنانم، دل شما آکنده از غم شده است. 7 با این حال، من به شما راست می‌گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. 8 چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است. 9 به لحاظ گناه، زیرا به من ایمان نمی‌آورند. 10 به لحاظ عدالت، زیرا نزد پدر می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید. 11 و به لحاظ داوری، زیرا رئیس این جهان محکوم شده است. 12 «بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، امّا اکنون یارای شنیدنش را ندارید. 13 امّا چون روحِ راستی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می ‌شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. 14 او مرا جلال خواهد داد، زیرا آنچه را از آنِ من است گرفته، به شما اعلام خواهد کرد. 15 هرآنچه از آنِ پدر است، از آنِ من است. از همین رو گفتم آنچه را از آنِ من است گرفته، به شما اعلام خواهد کرد.

عیسی می‌گوید من باید می رفتم تا روح القدس بیاید پس من می روم و سمت راست خدا می‌ نشینم و هنگامی که دعا می کنید من واسطه برآورده شدن دعاهایتان نزد پدر می شوم.

 

1 پطرس 2(18-25) :

18 ای غلامان، با کمال احترام تسلیم اربابان خود باشید، نه فقط تسلیم نیکان و مهربانان، بلکه کج‌خُلقان نیز. 19 زیرا پسندیده است که کسی از آن رو که چشم بر خدا دارد، چون به ناحق رنج کشد، دردها را تحمل کند. 20 امّا اگر به سبب کار خلاف تنبیه شوید و تحمّل کنید، چه جای فخر است؟ حال آنکه اگر نیکویی کنید و در عوض رنج ببینید و تحمّل کنید، نزد خدا پسندیده است. 21 چه، برای همین فرا خوانده شده‌اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی پا نهید. 22 «او هیچ گناه نکرد، و فریبی در دهانش یافت نشد.» 23 چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه که رنج کشید، تهدید نکرد، بلکه خود را به دست داور عادل سپرد. 24 او خودْ گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمهایش شفا یافته‌اید. 25 زیرا همچون گوسفندان گمراه شده بودید، امّا اکنون به سوی شبان و ناظر جانهایتان بازگشته‌اید.

در این آیات از مثال غلامان و اربابان بد صحبت می کند که مردم مجبور بودند به حرف آنها گوش بدهند. می‌گوید اگر در حال انجام کار خوبی هستید ولی عذاب می کشید باید تحمل کنید چون به این دلیل شما فرا خوانده شده اید.عیسی رنج کشید تا نمونه‌ای برای ما باشد، مسیحیان باید او را دنبال کنند و به همین دلیل شاگردان به روش های وحشتناک مردند تا بتوانند پا جای پای عیسی بگذارند.

درس های مرتبط

به بالای صفحه بردن