پیشگویی اشعیای نبی در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » Why Believe In Jesus Prophecies » پیشگویی اشعیای نبی در مورد مصلوب شدن عی |  اکتبر 3, 2020

پیشگویی های بسیاری در عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح وجود دارد که هزاران سال  پیش از تولد او نوشته شده اند. یکی از این پیشگویی ها مربوط به اشعیای نبی می باشد که به 700 سال پیش از میلاد مسیح بازمیگردد. او پیشگویی کرده بود که مسیح از نسل داوود پادشاه خواهد بود که رنج خواهد کشید و روی صلیب خواهد مرد. پیشگویی های بسیاری در باب 52 و 53 کتاب اشعیا وجود دارد که همه آنها با مصلوب شدن عیسی مسیح تحقق یافت.  

اشعیا 53(1-12

1چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر که مکشوف گشته است؟ 2 زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه‌ای در زمین خشک خواهد رویید. او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم و نه ظاهری که مشتاق او باشیم. 3 خوار و مردود نزد آدمیان، مرد دردآشنا و رنجدیده. چون کسی که روی از او بگردانند، خوار گشت و به حسابش نیاوردیم. 4 حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب، و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم.

5 حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیرهای ما له گشت؛ تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می‌یابیم. 6 همه ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم، و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد. 7 آزار و ستم دید، اما دهان نگشود؛ همچون بره‌ای که برای ذبح می‌برند و چون گوسفندی که نزد پشم‌برنده‌اش خاموش است، همچنان دهان نگشود. 8 با محاکمه‌ای ظالمانه برده شد؛ چه کسی از نسل او سخن تواند گفت، زیرا او از زمین زندگان منقطع شد، و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟ 9 گرچه هیچ خشونت نورزید، و فریبی در دهانش نبود، قبرش را با شریران تعیین کردند، و پس از مرگش، با دولتمندان. 10 اما خواست خداوند این بود که او را له کرده، به دردها مبتلا سازد. چون جان خود را قربانی گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد،   و اراده خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید. 11 ثمره مشقت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. خادم پارسای من به معرفت خود سبب بسیاری را پارسا خواهد گردانید، زیرا گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد کرد    12 بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد، و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد. زیرا جان خویش را به کام مرگ ریخت، و از خطاکاران شمرده شد؛ او گناهان بسیاری را بر دوش کشید، و برای خطاکاران شفاعت می‌کند.

همه این پیش گویی ها با مصلوب شدن عیسی مسیح تحقق یافته است

 • خوار و مردود نزد آدمیان ... [اشعیا 53(3)]

 • مرد درد آشنا و رنج دیده ... [اشعیا 53(3)]

 • به سبب نا فرمانی های ما بدنش سوراخ شد ... [اشعیا 53(5)]

 • تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد ... [اشعیا 53(5)]

 • خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد ... [اشعیا 53(6)]

 • همچنان دهان نگشود ... [اشعیا 53(7)]

 • همچون بره ‌ای که برای ذبح می‌ برند ... [اشعیا 53(7)]

 • او از زمین زندگان منقطع شد ... [اشعیا 53(8)]

 • پس از مرگش، با دولتمندان محشور شد ... [اشعیا 53(9)]

 • گناهان بسیاری را بر دوش کشید ... [اشعیا 53(12)]

 • برای خطاکاران شفاعت می ‌کند ... [اشعیا 53(12)]