چگونه مسیحی شویم

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » چگونه مسیحی شویم |  آگوست 8, 2020

 

 

چگونه مسیحی شویم

اولین قدم برای مسیحی شدن، درک کلمه "مسیحی" است. ریشه کلمه "مسیحی" از شهر انطاکیه در قرن اول میلادیست (اعمال رسولان فصل 11 آیه 26). امکان دارد که در ابتدا کلمه "مسیحی" واژه ای بوده که برای توهین و تحقیر بکار می رفته است. این لغت اساسا یعنی "مسیح کوچک". بهر حال در طی قرنها، ایمانداران مسیحی، این واژه را برای خود برگزیدند و از آن برای شناساندن خود بعنوان پیروان مسیح بکار می برند. معنی ساده مسیحی یعنی کسی که مسیح را پیروی می کند

چگونه یک فرد می تواند مسیحی شود؟

قدم های نزدیک شدن و ایمان آوردن به عیسی مسیح بسیار ساده و قابل فهم است و تنها نیاز است به کتاب مقدس رجوع کنیم تا این اطلاعات را کسب کنیم

گام اول   ایمان

اولین قدم ایمان به خداوند یگانه است. ما باید ایمان بیاوریم که خداوند یگانه وجود دارد و به دنبال کنندگان خود پاداش می دهد.

عبرانیان 11(6) : بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می ‌شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.

پولس در رومیان باب 10 به کسانی که ایمان ندارند می گوید با شنیدن کلام خدا می توانند به خدا ایمان بیاوردند.

رومیان 10(17) : پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدن پیام، از طریق کلام مسیح میسر می‌شود.

بنابراین شنیدن کلام خدا باعث رشد ایمان در قلبمان می شود.

گام دوم   توبه

دومین قدم توبه است. پس از ایمان به خداوند یگانه، باید توبه کنیم. پس از  توبه، خدا ما را می بخشد و زندگیمان تغییر می کند.  

1 یوحنا 1(9

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد.

همچنین در کتاب خروج باب 34 می خوانیم

خروج 34(6-7

خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد: یهوه، یهوه، خدای رحیم و فیاض، دیر خشم و آکنده از محبت و وفا، پایدار در محبت برای هزار پشت و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه.

گام سوم   تعمید

آخرین قدم تعمید است. می توانیم فرمان عیسی در مورد تعمید را در مرقس باب 16 ببینم :

مرقس 16(15-16

آنگاه بدیشان فرمود: به سرتاسر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق موعظه کنید. هر که ایمان آورد و تعمید گیرد، نجات خواهد یافت. اما هر که ایمان نیاورد، محکوم خواهد شد.

همچنین پطرس در اعمال باب 2 می گوید

اعمال 2(38-39

پطرس بدیشان گفت: توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح‌القدس را خواهید یافت   زیرا این وعده برای شما و فرزندانتان و همه کسانی است که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را فرا خواند.

نتیجه گیری

سخنان خدا در کتاب مقدس کاملا واضح و روشن است و یک فرد برای مسیحی شدن باید مراحل زیر را انجام دهد 

ایمان بیاورد

  • توبه کند

  • تعمید بگیرد و از تعلیمات عیسی مسیح پیروی کند

اگر یک فرد مسیحی دچارخطا و لغزش شود تکلیف او چیست؟

یک مسیحی کسی نیست که هرگز خطا نکند بلکه یک مسیحی واقعی کسی است که پس از خطا کردن از کار خود پیشمان می شود ، توبه می کند و از خدا تقاضای بخشش می کند.

1 یوحنا 2(1) : ای فرزندانم، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا.