چرا خدا به ما چهار انجیل داد

چرا خدا به ما چهار انجیل داد

خدا از نویسندگان با شخصیتهای متفاوتی استفاده کرده تا مقاصدش را از طریق مطالبشان محقق کند. هر یک از نویسندگان اناجیل در پس انجیل خود هدف متمایزی داشته اند واینکه خداوند به ما چهار انجیل داد، در اجرای مقاصد خود، هریک بر جنبه های متفاوتی از شخصیت و خدمت عیسی مسیح تاکید کردند

ایرنئوس (180 میلادی) می گوید :

غیر ممکن است که تعداد اناجیل بیشتر یا کمتر باشد. زیرا چهار گوشه ی از جهان وجود دارد که ما در آن زندگی می کنیم و چهار جهت اصلی وجود دارد. اکنون، کلیسا در سراسر جهان پراکنده شده است و «ستون و پایه» کلیسا انجیل است. بنابراین شایسته است که او باید چهار ستون داشته باشد.

چرا خدا به جای یک انجیل، چهار انجیل به ما داده است:

1) برای اینکه تصویر کاملتری از مسیح ارائه دهد. در حالیکه تمام کتاب مقدس الهام خداست.

دوم تیموتائوس 3(16) : تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است.

متی برای مخاطبان عبرانی می نوشت و یکی از مقاصدش این بود که با شجره نامه عیسی و تحقق پیشگویی های عهد عتیق نشان دهد که عیسی همان مسیحی بود که از قدیم انتظارش کشیده می شد و از این رو می بایست به او ایمان داشت. تاکید متی این است که عیسی، "پادشاه موعود" و "پسر داوود" است که تا ابد بر تخت سلطنت خواهد نشست.

مرقس، شاهد عینی رویدادهای زندگی عیسی و همچنین دوست پطرس رسول بود. مرقس برای مخاطبان غیر یهودی نوشت چرا که چیزهایی را که برای خوانندگان یهودی مهم بوده (شجره نامه ها، مجادله عیسی با رهبران یهودی زمان او، ارجاعات مکرر به عهد عتیق و ) را در انجیل خود نیاورد. مرقس در باب 10 آیه 45 بر مسیح به عنوان خادم رنج دیده تاکید می کند و می گوید عیسی نيامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را یرای نجات مردم فدا کند.   

لوقا پزشک و همنشین پولس رسول، هم انجیل لوقا و هم اعمال رسولان را نوشت. لوقا تنها نویسنده غیر یهودی عهد جدید است. او مدتهاست که به عنوان یک تاریخ دان سخت کوش و ماهر توسط آنانیکه از مطالبش در مطالعات تاریخی و شجره نامه ای استفاده می کنند، پذیرفته شده است. به عنوان یک تاریخ نویس، او بیان می دارد که این تمایل اوست که امور زندگی مسیح را بر پایه گزارشات شاهدان عینی به ترتیب تالیف کند. از آنجاییکه او به طور خاص خطاب به تئوفیلوس نوشته است، که ظاهراً از مقامات غیر یهودی بوده، انجیل او با ذهنیت یک مخاطب غیر یهودی نوشته شد، و گرایش او این است که نشان دهد که ایمان مسیحی بر مبنای رویدادهای قابل اعتماد و قابل تایید است. لوقا اغلب به مسیح به عنوان "پسر انسان" اشاره می کند و بر انسانیت او تاکید می کند.

انجیل یوحنا، که توسط یوحنای رسول نوشته شده، متمایز از سه انجیل دیگر است و شامل محتوای الهیاتی بیشتری درباره شخص مسیح و مفهوم ایمان است. متی، مرقس و لوقا، به دلیل سبکهای مشابه شان و گزارش خلاصه ای از زندگی مسیح، به عنوان "اناجیل هم نظر" تلقی می شوند. انجیل یوحنا با تولد یا خدمت زمینی عیسی آغاز نمی شود بلکه پیش از آنکه او انسان شود، با فعالیت و شخصیت پسر خدا آغاز می شود (یوحنا 14:1).

انجیل یوحنا بر الوهیت مسیح تاکید می کند، همانطور که در استفاده از عباراتی نظیر «کلام، خدا بود» (یوحنا 1:1)، «منجی جهان» (یوحنا 42:4)، «پسر خدا» (بارها بکار گرفته شده)، و «خداوند و خدا» (یوحنا 28:20) دیده می شود. اما یوحنا بر حقیقت انسانی عیسی نیز تاکید می کند و هدف کلی نگارش انجیلش را مشخصاً بیان داشته است:

یوحنا 20(30-31) : 30 عیسی آیات بسیارِ دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. 31 اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید.

بنابراین، با در دست داشتن چهار گزارش متمایز اما به یک اندازه صحیح از مسیح، جنبه های مختلف شخصیتی و خدمتش آشکار می شود و از آنجاییکه ما هرگز همه چیز را درباره عیسی مسیح نخواهیم فهمید، از طریق چهار انجیل می توانیم به اندازه کافی بدانیم و درک کنیم که او کیست و برای ما چه کرده است تا اینکه از طریق ایمان به او حیات داشته باشیم.

2) دلیل دوم این است تا ما را قادر سازد که به طور عینی صداقت گزارشاتشان را وارسی کنیم. کتاب مقدس، از اولین دوران، بیان می کند که دادرسی در یک دادگاه قانون تنها با شهادت یک شاهد عینی بر ضد یک شخص انجام نخواهد گرفت، مگر با شهادت حداقل دو یا سه نفر.

تثنیه 19(15) : شهادت تنها یک تن علیه کسی، برای اثبات هیچ جرم یا گناهی، از هر قبیل کار خلاف که شخص مرتکب شده باشد، کافی نیست. به گواهی دو یا به گواهی سه شاهد هر سخنی ثابت خواهد شد.

با توجه به این موضوع، گزارشات مختلف از شخصیت و خدمات زمینی عیسی مسیح ما را قادر می سازد که صحت اطلاعاتی را که درباره او داریم، ارزیابی بکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس های مرتبط