پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب |  دسامبر 22, 2021

 

پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب

 

پیشگویی های بسیاری در عهد عتیق در مورد صلیب وجود دارد که هزاران سال  پیش از تولد عیسی مسیح نوشته شده اند و با مصلوب شدن عیسی مسیح تمام آن پیشگویی ها به حقیقت پیوستند

پیشگویی اول: مار برنجین

زمانیکه بنی ‌اسرائیل در حال سفر بودند ناسپاسی کردند و به موسی گفتند: چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا در بیابان بمیریم؟ اینجا نه نان است و نه آب و ما از این خوراک ناچیز خسته شده ایم. زمانیکه خداوند ناسپاسی قوم بنی اسراییل را دید مارهایی را میان آنها فرستاد تا آنها را نیش بزنند به گونه‌ ای که بسیاری از مردم  بنی اسرائیل مردند. بعد از مدتی آنها نزد موسی آمدند و گفتند: ما مرتکب گناه شده ایم زیرا بر ضد خداوند و بر ضد تو سخن گفته‌ایم و از موسی خواستند از خداوند بخواهد تا مارها را از آنها دور کند. زمانیکه موسی برای آنها دعا کرد خداوند به او گفت: ماری برنجین بساز و آن را بر روی تیرکی قرار ده؛ هر مارگزیده‌ای که به آن نگاه کند، زنده خواهد ماند. بنابراین موسی ماری برنجین ساخت و آن را بر روی تیرکی قرار داد. و بدین صورت اگر مار گزیده ای به مار برنجین نگاه می کرد، زنده می‌ ماند

ترتولیان می گوید

« چرا... موسی پس از اینکه خداوند بت پرستی را ممنوع کرد(تثنیه باب 4)  او یک مار برنجین ساخت و به حالت مارپیچ روی یک تیرک قرار داد تا هر مار گزیده ای از قوم بنی اسرائیل به آن نگاه کند شفا یابد. در آن زمان، پس از بت پرستی، آنها به وسیله مارها نابود شدند تا اینکه او صلیب خداوند را به صورت مار ( نمادی از شیطان ) نمایش داد و به این صورت کسی که به آن ( مار برنجین که به شکل صلیب بود ) نگاه می کرد از نیش مار نجات پیدا می کرد و زنده می ماند

پیشگویی دوم : شکل صلیب عصای موسی در جنگ با عمالیق

خروج 17(10-11) : 10 پس یوشع طبق دستور موسی به جنگ عمالیق رفت و در این ضمن موسی، هارون و حور به بالای تپه برآمدند. 11 هرگاه موسی دستانش را برمی‌ افراشت اسرائیل پیروز می ‌شدند...! هرگاه دستانش را پایین می‌ آورد، عمالیق چیره می ‌شدند. 12 اما دستان موسی خسته شد؛ پس سنگی برگرفته زیر موسی نهادند و او بر آن بنشست. هارون و حور نیز ... یکی از این سو و دیگری از آن سو ... دستانش را نگاه داشتند. بدین ‌سان دستان موسی تا غروب آفتاب استوار ماند 13و یوشع به دم شمشیر بر لشکر عمالیق چیره شد

ترتولیان از یهودیان می پرسد چرا موسی به صورت نشسته و با دستانی باز (به جای زانو زدن یا سجده کردن) دعا می کرد؟ ... زیرا شکل صلیب لازم بود تا از طریق آن عیسی پیروز شود

پیشگویی سوم: قربانی کردن اسحاق

ترتولیان با اشاره به داستان قربانی کردن اسحاق در کتاب پیدایش می گوید

« اسحاق، زمانیکه با پدرش به عنوان قربانی همراه شد، خودش چوب قربانی کردن خود را حمل کرد؛ حتی از همان گذشته های بسیار دور به مرگ عیسی اشاره دارد. همچنین او (عیسی) یک قربانی برای پدر بود که چوب قربانی خود را با عشق حمل کرد

پیشگویی چهارم: نجات توسط آب

ژوستین شهید با اشاره به داستان نجات یافتن نوح و خانواده اش توسط کشتی و آب می گوید 

«زیرا عیسی قبل از همه ی مخلوقات وجود داشته است و او دوباره متولد شد تا سرپرست قوم دیگری شود؛ خودش، آب، ایمان و چوب حاوی رمز و راز صلیب هستند ... همانطور که نوح با خانواده اش به وسیله چوب و کشتی بر روی آب شناور شدند و نجات یافتند...

پیشگویی پنجم : ارتباط «آب + چوب

ژوستین شهید می گوید در عهد عتیق ارتباط های بسیاری میان آب و چوب وجود دارد، در بسیاری از موارد خدا برای نجات مردم از آب و چوب استفاده می کند. مانند 

1) یعقوب شاخه های تراشیده را مقابل حوض ها قرار داد و ظاهر گوسفندان تغییر کرد. [ پیدایش 30 (37-43

2) موسی عصایش را بالا برد و دریای سرخ شکافته شد. [ خروج 14(16

3) موسی چوب را درون آب تلخ ماره انداخت و آب برای نوشیدن شیرین شد. خروج 15(25

4) موسی با عصایش آب را از دل سنگ بیرون آورد. [خروج 17(5-7

5) الیشع چوب را داخل رود اردن انداخت و تیغه ی آهنین تبر را روی آب آورد.  [2پادشاهان 6(5-7