محقق شدن وعده خداوند به داوود

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » محقق شدن وعده خداوند به داوود |  سپتامبر 8, 2020

 

 

محقق شدن وعده خداوند به داوود 

تولد عیسی مسیح 

در دوم سموئیل باب 7 داوود به ناتان نبی می گوید می‌ خواهد برای خدا معبدی بسازد زیرا مکانی که با خدا صحبت می کند یک خیمه است و ناتان نبی به داوود می گوید برو و هر آنچه در دل داری به جای آور زیرا خدا با تو است. اما خداوند به خواب ناتان نبی می آید و می گوید برو و به خادم من داوود بگو این کار را نکن، تو برای من معبدی نمی سازی ولی کسی که از نسل تو و پاره تنت باشد برای من معبدی می سازد که تا ابد پابرجاست و به داوود قول می دهد که یکی از نوادگان او را به سلطنت می رساند و در مزمور باب 89 خداوند سوگند می خورد که قولش به داوود را عملی خواهد کرد.

2 سموئیل 7(12-14

 12آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی، کسی را که از نسل تو و پارۀ تنَت باشد پس از تو بر خواهم افراشت، و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. 13اوست که برای نام من خانه‌ای بنا خواهد کرد، و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. 14من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر.

در این آیات سوگند خداوند به داوود را می ‌بینیم که می‌گوید وعده اش به داوود را عملی خواهد کرد :

مزمور 89(35-36

35 یک بار برای همیشه به قدوسیت خود سوگند خوردم، و به داوود دروغ نخواهم گفت، 36 که سلسلۀ او تا به ابد پابرجا خواهد ماند و تخت او در حضور من همچو خورشید!

آیا سلیمان آن شخص موعود بود ؟!

هرچند سلیمان پسر داوود بود و برای خدا معبد ساخت ولی سلیمان نمی توانست آن شخص موعود باشد، زیرا :

 پس از مرگ داوود ، پسر وعده داده شده بر تخت سلطنت خواهد نشست؛ «آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی، کسی را که از نسل تو و پاره تنت باشد پس از تو بر خواهم افراشت» زمانیکه سلیمان پادشاه شد داوود هنوز زنده بود

 وعده داده شده بود که پادشاهی خداوند تا ابد استوار خواهد بود اما سلطنت سلیمان فقط 40 سال طول کشید. ( حکومت پسرانش تنها چند صد سال طول کشید

3) وعده داده شده بود که معبد تا ابد پایدار خواهد ماند اما معبد سلیمان به وسیله انسان ها تخریب شد.

4) سلیمان هرگز پسر خدا خوانده نشده است و تنها پسر داوود خواند شده است.

 بنابراین سلیمان نمی توانست آن شخص موعود باشد!

محقق شدن وعده خدا به داوود توسط عیسی مسیح

درواقع این یک پیشگویی در مورد عیسی است. زمانیکه جبرئیل نزد مریم می رود به او می گوید :

لوقا 1(31-33

31 اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. 32 او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. 33 و تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود.

در انجیل متی باب 1 و لوقا باب 3 شجره نامه عیسی مسیح نوشته شده است

 

                                    سلیمان                  مریم ، مادر خونی عیسی مسیح

داوود

                                      ناتان                     یوسف،پدر اسمی و شناسنامه ای عیسی مسیح 

 

در واقع یوسف و مریم با هم فامیل و هردو از نوادگان داوود و از نوادگان دو پسرش یعنی سلیمان و ناتان بودند در نتیجه عیسی مسیح هم از نوادگان داوود حساب خواهد شد و پادشاهی اوست که تا ابد پابرجا می ماند. عیسی کسی است که معبد خدا را می سازد و معبدی که تا ابد پا برجا می ماند همان کلیساست.  او پسر خدا است و به نام پسر خدا شناخته می شود و خدا به قولش که گفته بود به نسل داوود تخت پادشاهی را می دهد عمل کرده است.

نتیجه گیری

1) عیسی از نسل  داوود بود تا وعده خداوند به داوود تحقق پیدا کند.

2) او پس از مرگ داوود بر تخت پادشاهی نشست.

3) او پسر خدا خوانده می شود.

4) او بر یک پادشاهی حکمرانی خواهد کرد که هرگز پایان نخواهد یافت.

5) او کسی است که معبدی مستحکم بر پا خواهد کرد.

 

 

 

 

درس های مرتبط