معجزات عیسی مسیح 1

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » عیسی کیست؟ » معجزات عیسی مسیح 1 |  دسامبر 20, 2020

معجزات عیسی مسیح

(قسمت اول)

 

 

معجزات عیسی مسیح آیت یا نشانه‌ای بودند مبنی بر اینکه وی به راستی پسر خدا است

در انجیل  یوحنا می خوانیم

یوحنا 20(30-31

30 عیسی آیات بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است.31 اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید

اکنون به بررسی چند معجزه از عیسی مسیح که در اناجیل نوشته شده است میپردازیم

معجزه اول : تبدیل آب به شراب (انجیل یوحنا باب 2

سه روز بعد از ملاقات عیسی با نتنائیل، عیسی و شاگردان جدیدش وارد جلیل شدند. در آنجا از ایشان دعوت شد تا در مراسم عروسی در شهر کوچکی به نام قانا که شهر نتنائیل بود، شرکت کنند

در اواسط مراسم عروسی، شراب تمام شد. این امر برای داماد که مسئول ضیافت بود، مشکل بزرگی به شمار می‌رفت

مریم، مادر عیسی می‌دانست که پسرش، مسیح موعود و پسر خدا است به همین دلیل از عیسی خواست که به داماد کمک کند

آنگاه عیسی به نوکران فرمود که شش قدح را از آب پُر کنند. هنگامی که نوکران خواستند آب را بردارند، متوجه شدند که تبدیل به شراب شده است. عیسی آب را تبدیل به شراب کرده بود، به بهترین شراب

این نخستین معجزه عیسی مسیح است و هیج شیمی دانی و هیج دانشمندی تا به امروز نتوانسته آب را تبدیل به شراب نماید. اما با این معجزه عظیم عیسی مسیح یک چیز بر ما آشکار می کند، که او خداوند مواد و عناصر و تبدیل کننده است

معجزه دوم : شفای مرد دیوزده (انجیل مرقس باب 5

زمانیکه عیسی و شاگردانش با قایق به سرزمین جدریان رسیدند و از قایق پیاده شدند مردی كه گرفتار دیوهای پلید بود، از گورستان بیرون آمد و نزد عیسی رفت

آن مرد  در گورستان زندگی می‌کرد و هیچ‌کس نمی‌توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره كرده بود و هیچ‌کس نمی‌توانست او را آرام كند. او شب و روز در گورستان و روی تپه‌ها آواره بود و فریاد می‌کشید و خود را با سنگ مجروح می‌ساخت

زمانیکه عیسی را از دور دید، دوید و در برابر او سجده كرد و با صدای بلند فریاد زد: «ای عیسی، پسر خدا، با من چه‌کار داری؟ و از عیسی می خواست که او را عذاب ندهد زیرا عیسی گفته بود: ای دیوهای پلید از این مرد بیرون بیایید!

آن دیوها به عیسی التماس می كردند كه آنها را از آنجا بیرون نكند

در همین زمان یک گله بزرگ از خوک ها روی تپه‌ها در حال ‌چریدن بودند. دیوها از عیسی خواستند که آنها را میان خوکها بفرستد تا به آنها وارد شوند

عیسی به آنها اجازه داد و دیوهای پلید بیرون آمدند و وارد خوکها شدند

و گله‌ای كه تقریبا دو هزار خوک داشت با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند. خوک‌بانان با دیدن این اتفاق فرار كردند و این خبر در شهر پخش شد 

با این معجزه حاکم و مسلط بودن عیسی مسیح بر موجودات ماورایی بر ما آشکار می شود

معجزه سوم : شفای مرد مفلوج (انجیل لوقا باب 5

روزی عیسی مشغول تعلیم مردم بود و عده‌ای از علمای دين يهود و فريسیان نيز از اورشليم و ساير شهرهای جليل و يهوديه در آنجا حضور داشتند. در همان حال، او با قدرت خداوند، بيماران را شفا می‌بخشيد

در این هنگام چند مرد با تختی كه یک مرد فلج روی آن خوابیده بود از راه رسیدند و سعی کردند او را داخل و نزد عیسی بیاورند ولی به علت ازدحام جمعیت جلوی خانه نتوانستند راهی پیدا كنند كه او را به داخل بیاورند

بنابراین به پشت بام رفتند و او را با تشک از میان سفالهای سقف پایین فرستادند و در وسط جمعیت در برابر عیسی قرار دادند

عیسی وقتی ایمان آنها را دید فرمود: ای دوست، گناهان تو بخشیده شد

علما و فریسیان با عصبانیت ‌گفتند: این كیست كه حرفهای كفرآمیز می‌زند؟ چه کسی جز خدا می‌تواند گناهان را ببخشد؟

اما عیسی به آنان گفت: چرا چنین افكاری را در ذهن خود می ‌پرورانید؟ آیا گفتن اینكه گناهان تو بخشیده شد، آسانتر است یا گفتن اینكه بلند شو و راه برو؟ 

اما برای اینكه بدانند پسر انسان روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مرد فلج گفت: اکنون بلند شو و به خانه ات برو

آن مرد فلج جلوی چشم همه روی پاهای خود ایستاد و در حالیکه خدا را ستایش می کرد راه رفت

همه افراد حاضر در آنجا غرق در حیرت شده بودند و خدا را ستایش می کردند

 

 

درس های مرتبط