سرود پیروزی داوود

April 2, 2019 admin 1

(پس از رهايی از دست شائول، داوود اين مزمور را سراييد.) 1ای خداوند، ای قوت من، تو را دوست دارم! 2خداوند، جان پناه من است. […]

jesus

گفتارهایی از انجیل

March 31, 2019 admin 2

عیسی در پاسخ گفت: نوشته شده است که: انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود مَتّی […]