سرود پیروزی داوود

April 2, 2019 admin 1

(پس از رهايی از دست شائول، داوود اين مزمور را سراييد.) 1ای خداوند، ای قوت من، تو را دوست دارم! 2خداوند، جان پناه من است. […]