زندگینامه شاگردان مسیح (4) تومای حواری Thomas the Apostle

st.Thomas the apostle

زندگینامه تومای حواری

لغت توما به معنای دوقلو می باشد
توما نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده که به توأم به معنای دوقلو نیز نامیده می شده است. توأم نامی یونانی و مشابه توما بوده است. تنها در انجیل یوحنا از او به نام توأم نیز یاد شده است. در لیست شاگردان مسیح نام توما معمولا همراه با نام متی ذکر شده است.زمانیکه عیسای مسیح جهت زنده کردن ایلعازر قصد رفتن به بیت عنیا را داشت، تمامی شاگردان می خواستند وی را به خاطر ترس از سنگسار شدن منصرف کنند، ولی تنها کسی که موافق با رفتن بود توما بود و گفت: “ما نیز برویم‌ تا با او بمیریم‌.توما نیز زمانی که عیسای مسیح در مورد رفتن و راه خود صحبت میکرد، توما تنها کسی بود که از وی در مورد پیدا کردن راه رسیدن به وی، سوال کرد
زمانیکه شاگردان خبر قیام مسیح از مردگان را به توما گفتند، او نتوانست آنرا باور کند، وی پس از آنکه عیسای مسیح را دید و مسیح حضور خود را به وی ثابت کرد، قیام مسیح از مردگان را باور کرد و مسیح را خداوند نامید.یک روز پس از رستاخیز، عیسی‌ باز در کناره‌ دریای‌ طبریه‌، برای سومین بار در بین شاگردان حضور پیدا کرد، توما نیز در بین شاگردان حضور داشت و شاهد معجزه صید صد و پنجاه و سه ماهی بود و در خوردن نان و ماهی با عیسی شرکت داشت
پس از عروج مسیح به آسمان، توما یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه ای جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می شد

بنا به روایات، وی سپس به هند و پارت جهت بشارت رفته است. توما در جوانی به شغل نجاری مشغول بوده و در هندوستان با دستان خود یک کلیسا ساخته است. موعظه های توما در هندوستان باعث شد که برهماییها مردم را بر علیه وی تحریک کنند، توما با پرتاب یک نیزه که از بدن او رد شد و سپس با سنگسار کردن به شهادت می رسد. اما در کتاب مقدس در این باره و مرگ وی چیزی گفته نشده است

نماد توما، دو چوب است که بصورت گونیا به هم میخ شده است و یک نیزه که به صورت عمود ایستاده است، که معمولا روی تصویر یک سِپر کشیده می شود.تصویر دو چوب نشانگر شغل نجاری توما، و نیزه نمادی از شهادت وی می باشدهر سال، روزبیست و یکم ماه دسامبریادبود توما می باشد

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*